[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<587588589590591592593594595>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

čakav, k svatému Ambrožovi s jinými přistúpiv, jeho ubudili a řkúc: Jižtě čas, otče svatý, dlúho tebe vešken lid čaká, kaž epištolu čísti. K němužto svatý Ambrož vecě: Nebuď vám protivno, nebť jest bratr muoj, svatý otec Martin, umřěl a já sem byl večas na jeho pochovávaní, ale poslednie modlitvy proto, ež ste mě ubudili, sem dospěti nemohl. Tehda všickni ten den znamenavše, poznali, jež v tu hodinu svatý Martin skončal.

Potom po čtyřech a po čtyřechdcát letech když svatý Perpetuus svatého Martina tělo na to miesto, ješto i dnes leží, s velikú ctí přinesl, v tom množství lida slovutný den jeho svatého přěnesenie biechu přišli, byla jsta dva chudá člověky almužny žebrat zdaleka přišla. Jeden byl slepý a druhý belhavý, slepému cěstu ukazováše, a tak sě obcházějíce, veliké almužny brasta. Tehda uslyšěvše, jež tělo svatého Martina veliké divy činí a rozličné nemocné uzdravuje, počěsta sě strachovati a řkúc: Vystřěžva sě toho, abychva sě s tiem svatým tělem, když je přěnositi budú, nikdie neutkala, neb bychvě inhed uzdravena byla, a tak by náma nikte nic nedal. Ale poďva v jinú ulici, tady ještoť jeho neponesú. A když to řekše, do jiné ulicě jdiesta, buoží náhodú proti nima svatého Martina tělo ponesú. A inhed proti její vuoli oba zdráva byšta, slepý počě viděti a belhavý choditi, neb hospodin často svým protivníkóm pro jich polepšenie

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).