[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<424344454647484950>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

k němužto slušal, přijda, ciesařovu vladařovi peniez dada, poznánie učinil, ež jest pod mocí římského ciesařě. A protož, jenž Jozef bieše ot národa Davidova pošel, pojem Mariji, matku buoží, z Nazareta do Betléma s ní šel, nechtě jie po sobě ostaviti, chtě vždy jejie poctivý strážě býti.

A když sě ku Betlému blížiechu, jakžto praví mistr Bartoloměj v svém skládaní, ež viděla matka buožie, ano jedni lidé velmi veseli a druzí velmi truchli. A když sě tomu matka buožie divieše, anděl buoží sě jí zjěvil a řka: Lid truchlý jest národ židovský, v svéj zlosti zatvrzený, pro viery nepřijetie buohem potupený. Ale lid veselý jest národ pohanský, jižto vieru přijmúc, u věčném veselí s buohem budú.

Tehda, když matka buožie u město Betlém s Jozefem vnide, pro mnostvie lida, jižto biechu ciesařovým přikázaním přišli, nikdiež hospody nenalezše, pod měsckú obecnú střěchu jidesta. A ta střěcha bieše na to učiněna, jakžto praví kniha Skolastica, aby sě měščené, když prázdni byli, tu scházěli a o obecných věcech pomlúvali a také proto, aby v trhuov den sedlský lid s dobytkem tu stával. Proněžto tu obecné jesle biechu. A když tu té noci Maria s Jozefem odpočívásta, ta přěradostná hodina u puolnoci sě přiblíži, v niejž Maria, svatá děvicě, Jezukrista porodila. A ta noc na neděli bieše. V tu hodinu, jakožto praví svaté čtenie, pastýři nad svým dobytkem na poli bdiec sediechu. Tehda anděl s velikú světlostí nad těmi sě pastýři vznášěje, zavolal velikým hlasem a řka: Zvěstuji vám radost velikú, narodil sě nám spasitel všeho světa. Netáhl toho anděl pověděti, až inhed u velikém množství zástupi andělščí

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).