[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<434445464748495051>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

přijidú, chválu buohu vzdávajíc a řkúc: Chvála buď u výsosti buohu a na zemi pokoj lidem dobré vuole jsúce. Tu praví svatý otec Lev papež: Dobřě anděli sě jeho svatému narození radováchu, neb to již vidiechu, jež jeho svaté narozenie všěch lidských národóv přišlo spasenie, nebeského královstvie skrzě mnostvie svatých duší slavné obveselenie, hřiešných lidí s buohem milostivé smířenie. A když sú sě anděli milostivému buožiemu narození tak radovali i tak radujíc, radostně zpievali, mnoho viece my, všeho světa hřiešní, jeho svatému narození mámy sě radovati. Tu praví svatý Augustin, proč sě mámy radovati: Slyšte, všickny národy, jehož ste nikda neslýchaly. Svatá dievka porodila, urodivši, čistú dievkú ostala, a syna, jehožto porodila, tomu sě modlila. Přěstaňž již všěckna starostná péčě, neb nám již jest přišlo našeho spasenie jisté bezpečenstvie. Přěstaň již všěcka nemoc, neb sě jest nám dnes nebeský uzdravitel ukázal. Vzdal sě ode všěch hříšných smrt věčná, neb sě nám král věčného života narodil. Přěstaň již všěch zlostných srdec hořkost, neb dnes stredúcí sladkostí veš svět oslazen jest. Přěstaňte již buojové, přěstaňte svárliví hněvové, dnes pravý mír a pokoj z nebes všemu světu stúpil, jakžto sú řekli andělé, a na zemi pokoj lidem. V tu dobu matka buožie sě radováše, neb to dobřě vidieše, co sě tú nebeskú mocí dějieše, o němžto rozličně čtla bieše, kak jest byla ot rodu krále Davida pošla, a to jiej svědomo bieše, ež byl Izaiáš prorok řekl: Vyndeť prut z kořene Jesse a květ z toho kořene vynde, na němžto bude otpočívati duch buoží. Vědieše to do sebe, ež dievkú jsúci, počala i porodila syna,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).