[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<353637383940414243>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

prozpěvujíc, všěcky znamenitě pořád chváléše. A zatiem na svatého apoštola vezřěvši, jeho za Žida jmajíci, jež sedě nic nejědieše, jedno vždy v nebesa hledieše, počě přěd ním židovským hlaholem zpievati a řkúc: Jeden jest buoh, jenžto jest stvuořil moře, zemi i nebe. To jiej apoštol též zpievati kázal.

A potom na téj svatbě král svatého Tómy poprosil, aby ženichovi a nevěstě své požehnánie dal. Tehda svatý apoštol dal jim požehnánie a tak řka: Daj, milý hospodine, požehnánie tvé svaté pravicě a v jich mysli rač vsieti siemě věčného života. To řek svatý Tóma, ottad přič šel. A zatiem nahodi sě jeden mladček, držě palmovú ruozku v rucě a na ní plno daktylového ovocě. A jakž brzo okusi ženich s nevěstú, tak jsta inhed oba usnula a oba jedno viděnie viděla. Vidieše sě jima, ež jeden král velmi u veleslavnéj postavě přituliv je, jima vecě: Apoštol muoj dal váma požehnánie, abysta účestna byla věčného života. V tu hodinu oba ona procítivše, počěsta sobě sen rozpravovati. A v túž hodinu svatý Tóma apoštol k nima vstúpiv, vecě: Král muoj večas sě vám zjěvil a mě k váma, ač dřvi zavřěny jsú, sěm uvedl, aby mé nad váma požehnánie svaté ovoce dalo. Jmáta v svém tělesenství cělost svaté čistoty, ješto jest všěch šlechetností královna, přívuznicě andělská a věčné nadějě a radosti bezpečná jistost. Tehdy, v nižto hodinu ta slova apoštol mluvieše, zjěvista sě dva anděly, k nima tak řkúce: Va sva anděly váma na stráž dána. Sposlúcháte li apoštola svatého, všěcky vašě dobré skutky přěd hospodinem obětovati budeva. To ona uslyšěvši, svatý křest ot svatého

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).