[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<429430431432433434435436437>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ňehožto svatost buoh mnoho velikých divóv učinil. A zvlášče sě to o ňem píše, když ciesař, svatý Henricus, svú ciesařovú jménem Kunhuntu v svatém úmysle v čistotě bydlésta, tehda všeho světa lstivý chytřec diábel to zpósobil, jež ciesař do své ciesařové zlé domněnie majě, kázal jiej na horúciem železě patnádcět nóh vzdél nahýma nohama choditi. A když ta svatá žena Kunhunta jsúc nevinna na horké železo vstúpiti chtieše, tuto modlitvu učinila a řkúc: Jakež si mě, milý hospodine, s mým hospodářem u pravéj čistotě schoval, tak mi rač dnešní den spomoci pro tvú svatú milost a pro mú velikú nevinu. V tu dobu ciesař, zastyděv sě, dal jiej veliký políček. A inhed přišel hlas z nebes a řka: Kunhunta, věz to, ež čistá dievka Maria tě nevinnú a čistú ze všeho vyvede. Tehda svatá Kunhunta na horúcie železo vstúpiec, beze všeho úraza boha chváléc chodila a tak viec v dobrém a při svatém jménu ostala.

Po těch časiech, když ciesař, svatý Henricus, umřěl, jeden pústenník nábožný na púšči v svém brhu sedě uslyšal v noci, ano veliký hluk u povětří šimí, otevřěv okence, uzřěl naliť množstvie diáblóv u povětří letí. Otieže poslednieho a řka: Kto ste a kam chcete? Diábel odpovědě: Diábli smy a jest nás tuto cělá tma, to jest u počet šest tisíc šest set šestdesát a šest a jdemy tu, ješto ciesař Henricus vetčas skončie, zdali co na jeho duši svého zisku naleznem. Tehda ten pústenník diábla zaklel, aby, když by zasě šel, u ňeho sě opět stavil a jemu, kako

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).