[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<320321322323324325326327328>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

vždy žělejě plakáše. Z nichžto poslóv jedni sě tu stavili, ješto svatý Alexí bieše, jeho nepoznavše, jdúc v kostel jemu almužnu dali, ale on jě dobřě znajieše, a ež od svých slúh almužny vzal, bohu z toho děkoval. Vrátivše sě poslové, jež jeho nenalezli, otci pověděli. Toho takú žalost otec a matka mějiechu tak, jež matka s jedné strany, jakž jejie syn Alexius bieše zašel, prostierajíc sobě na podlahách pytel, tuž i léháše, často plačíc a řkúc: Tuto viec u méj žalosti budu, až zda někdy syna svého uzřím. S druhé strany panna, jeho chot, k jeho mateři vecě: Dokad neuslyši o mém milém hospodáři, dotad jako samobydlná hrdlicě v žalosti bydliti budu.

V ty časy, když svatý Alexius sedmnádcět let přěd kostelem svaté králevny sědajě, almužnu bráše, obraz svaté královny, jenž v tom kostele bieše, k stráži kostelnému promluvi a řka: Kaž tomu člověku božiemu do kostela vníti, duostojenť jest nebeského králevstvie a duch svatý s ním přěbývá a modlitva jeho vzácna jest přěd hospodinem. A když ten strážě kostelný neurozumě, o kom by to obraz mienil, tehda obraz opět k ňemu promluvil a řka: Tenť jest, ješto mezi dveřmi vně sedí. Tehda ten kostelník vyšed, uvede v kostel svatého Alexie. A když sě to po městu pronese, počěchu svatého Alexie lidie ctíti. Té cti svatý Alexí běhajě, vstav odtad, zajide do města Laodicie a tu na koráb vsědl, chtě do dalšie vlasti plúti.

Tu boží volí připlul k římskému břěhu. To uzřěv svatý Alexius, počě v sobě sám mysliti a řka: Nic lépe nenie než v domu svého otcě v neznámosti bydliti. Vědě to, ež mne juž ižádný nepozná, neb sě velmi obrostil bieše. A když jednoho dne otec jeho Eufemian s velikým zástupem svých slúh po městu dieše, vzvola po ňem svatý Alexius a řka: Sluho božie, kaž mě, chudého pútníka, v svém

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).