[Pasionál muzejní (Juhnův)]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III D 44, s. 1–646. Editoři Svobodová, Andrea, Stluka, Martin. Ediční poznámka
<<<<<175176179180181182183184185>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

slova: Toť je ten den, jenžto jest sám hospodin učinil, dnes jest hospodin vezřěl na svého lidu strast a vykúpenie poslal. Dnes smrt, jižto bieše Eva všemu světu vnesla, Maria zahnala. Dnes buoh člověčstvie přijal, to, jímžto byl, toho neproměnil, jímžto j’ nebyl, to znova vzal. A protož tak spasitedlný počátek našeho vykúpenie nábožně a vesele pamatujíce, všickni rcěmy: Chvála tobě, hospodine. Takež jiej anděl řekl: Zdráva, milosti plná. Tu praví svatý Jeroným: A kak jie dobřě řekl anděl milosti plná, neb milostí tvé svaté milosti ščedrú ruosú ducha svatého skropen jest všeho světa národ. Nebo jakž kolivěk v svatých otcích i u prorociech milost buohem daná bydlila jest, však ne tak svrchovaně jako v tobě, dievko milosti plná. Nebo jim milost dána jest v rozličných rozdielech, ale v tě vlita jest plně spolu všěcka nebeská milost. Tu také praví mistr Albert Veliký: Ó, kak jest dobřě řečeno milosti plná, jelikož k bohu, jelikož k andělóm, jelikož k lidem. Byla milá hospodinu pro svú velikú pokoru, proněžto buoh pokorným milost dává. Byla milá andělóm pro svú svatú čistotu, neb andělóm přívuzna čistota. Byla také milá lidem, neb jim jest spasitele urodila. Protož praví svatý Jeroným: Takými dary slušie tak svatú dievku darovati, aby byla milosti plná, ješto je dala nebeskému sboru chválu, světu spasitele, pokoj zemi, vieru bludným, ukrácenie nedostatkóm, nravóm pořádnost, všěm dobrým činóm posílenie. To jiej anděl řekl: Buoh s tobú. Tu praví svatý Augustin: Buoh s tobú jinak a viece než se mnú,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).