[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

slepí, co jest věcšie: zlato, čili chrám, jenž posvěcuje zlato? Mt23,18 A ktož kuoli přisáhá na oltáři, to jest nic, ale ktož přisáhá na daru, jenž […]text doplněný editorem[738]…] est lat. na něm, dlužen jest. Mt23,19 Slepci, co jest věcšie: dar, čili oltář, jenž dary posvěcuje? Mt23,20 Nebo kto přisáhá na oltáři, přisáhá na něm i na všem, což na něm jest. Mt23,21 A kto přisáhá na chrámu, přisáhá na něm i na tom, jenž přěbývá v chrámě. Mt23,22 A kto přisáhá na nebi, přisáhá na stolici buožiej i na tom, jenž na niej sedí. Mt23,23 Hoře vám, mudráci i duchovníci, pochlebníci, ješto dáváte desátek z balšámu a z kopru i z kmína, a opustili jste těžšie věci v zákoně, to jest právo a milosrdie a vieru, ješto jest slušalo plniti a neopúščěti. Mt23,24 Vuodcě slepí, komára přěcězijete, ale velblúda sehltíte. Mt23,25 Hoře vám, mudráci i duchovníci pochlební, ješto umýváte řěpici i mísu zevna, ale zevnitř jste plni lúpežě i nečistoty. Mt23,26 Duchovníče, očisť dřéve zevnitř řěpici i mísu, aby i to bylo, což jest zevna, čísto. Mt23,27 Běda vám, mudráci i duchovníci pochlební, že jste podobni rovuom zbieleným, ješto sě zevna ukazují lidem pěkni, ale vnitř jsú plni kostí umrlčích i všie nehody. Mt23,28 Takež i vy zevna sě ukazujete lidem spravedlni, a vnitř jste plni pochlebovánie i zlosti. Mt23,29 Běda vám, mudráci i duchovníci, pochlebníci, ješto děláte hroby proročie a okrašlijete rovy spravedlných Mt23,30 a pravíte: Bychom byli za dnóv otcóv našich, nebyli bychom jich tovařišie ve krvi proročiej. Mt23,31 A tak jste sami sobě na svědečstvie, že jste těch synové, jížto jsú proroky zbili. Mt23,32 A vy doplňte měřici vašich otcóv. Mt23,33 Hadové, ksenci jěščeří, kak utečete súdu plamenného?“

Mt23,34 „Protož toť, já pošli k vám proroky i mudrcě i mudráky, a vy jě ztepete i ukřižijete a některé z nich bičujete u vašich školách a budete jě honiti od města do města, Mt23,35 aby na vy přišla všeliká krev spravedlná, ješto jest prolita na zemi ote krve spravedlného Abele až do krve Zachařovy, syna Barachiášova, jehož jste zabili mezi chrámem a oltářem. Mt23,36 Věrně vám pravi, že toto všecko příde na toto porozenie. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, ješto zabíjieš proroky a ty kamenuješ, ješto jsú k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl zahrnúti syny tvé, jakžto slepicě shrnuje svá kuřátka pod křídla, a ty jsi nerodil. Mt23,38 Protož vám ostane váš duom pustý. Mt23,39 A já vám pravi, viece mne neuzříte, poňadž nediete: Blahoslavený, jenž přijde ve jmě hospodinovo.“

XXIIII.

Mt24,1 Pak vyšed Ježíš z chráma, jdieše. I přistúpichu k němu jeho učedlníci, ukazujíce jemu ustavenie chrámové. Mt24,2 Tehdy on jim odpověděv, vecě: „Vidíte toto všecko? Věrně vám pravi, nebude ostaven kámen na kameni, jenž by nebyl rozbořen.“

Mt24,3 Pak když sedieše na hořě Olivetskéj, přistúpivše k ňemu učedlníci tajně, vecěchu: „Pověz nám, kdy to bude a které znamenie bude tvého příščie i dokonánie světa?“ Mt24,4 Odpověděv Ježíš vecě jim: „Vizte, aby vás ižádný nevyvedl z viery. Mt24,5 Nebo mnozí přijdú ve jmě mé řkúce: Já jsem Kristus, a mnohé svedú s viery, Mt24,6 však uslyšíte války i domněnie válečné. Vizte, abyšte sě nemútili, nebo to musí býti, ale ne inhed bude dokonánie.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).