[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[546r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcev závist všěm pro mé jmě. Ale kto sstojí až do skončěnie, ten bude[294]bude] buude rkp. spasen.“

Mt10,23 „Když sě vám budú protiviti v jednom[295]jednom] giednom rkp. městě, utecte do jiného. Věrně vám pravi, nedokonáte měst izrahelských, až příde syn člověčí. Mt10,24 Nenie učenník nad svým[296]svým] navíc oproti lat. mistrem ani panošě nad svým pánem. Mt10,25 Duosti buď[297]buď] buud rkp. učedlníku, aby byl jako jeho mistr a panošě jako jeho pán. Když jsú hospodářě nazvali Belzebubem[298]Belzebubem] belzebuubem rkp., čím viece jeho podruhy? Mt10,26 Proto sě jich nebojte. Nebo nicož nenie tak skryté, by sě nezjěvilo, i tajné, by sě nevzvědělo. Mt10,27 Což já vám pravi ve tmách, pravte na světle, a co v ucho slyšíte, kažte po střěchách. Mt10,28 A neroďte sě jich báti, ješto zabíjějí tělo, ale dušě zabiti nemohú. Ale viece sě toho buojte, jenž muože duši i tělo poslati u věčný plamen. Mt10,29 Však dva vrabcě prodávají za šart, a jeden[299]jeden] gieden rkp. z ní neupadne na zemi bez vašeho otcě. Mt10,30 A všickni vlasi na vašiej hlavě zečteni jsú. Mt10,31 Protož nebuojte sě, nebo[300]nebo] navíc oproti lat. vy ste lepší mnohých vrabcóv. Mt10,32 A každý, kto mě přizná přěd lidmi[301]lidmi] + et lat., já jeho přiznám přěd mým otcem, jenž jest v nebesiech. Mt10,33 Ale kto mne zapří přěd lidmi, a já jeho zapřím přěd mým otcem, jenž jest v nebesiech. Mt10,34 Neroďte posuzovati[302]posuzovati] poſuuzowati rkp., bych přišel, chtě poslati mír v zemi. Nepřišel jsem, chtě poslati mír, ale meč. Mt10,35 Neb jsem přišel, chtě otkodlúčiti člověka proti svému otci a dceru proti svéj mateři a nevěstu proti svéj svekřě, Mt10,36 a budú[303]budú] buudu rkp., navíc oproti lat. nepřietelé člověku jeho podruzi. Mt10,37 Kto miluje[304]miluje] milugie rkp. otcě nebo máteř viece než mě, nenie mne duostojen. A kto miluje syna nebo dceru nad mě, nenie mne duostojen[305]A kto miluje syna nebo dceru nad mě, nenie mne duostojen] připsáno na okraji. Mt10,38 A kto nevezma svého křížě, nenásleduje[306]nenásleduje] nenaſleduugie rkp. mne, nenie mne duostojen. Mt10,39 Kto nalezne svú duši, ztratí ji. A kto ztratí svú duši pro mě, nalezne ju. Mt10,40 Kto [b]označení sloupcevy přijme[307]přijme] przigmie rkp., mě přijme. A kto mě přijme[308]přijme] původně p- na konci řádku, -rzigme připsáno, přijme toho, jenž jest mě poslal. Mt10,41 Kto přijme proroka ve jmě proročie, odplatu proročí vezme. A kto přijme spravedlného ve jmě spravedlného, odplatu spravedlného vezme. Mt10,42 A ktož kuoli dá jednomu[309]jednomu] giednomu rkp. z těchto najmenších[310]najmenších] původně naymenſſi, -ch připsáno později píti řěpici[311]řěpici] původně riepici, -z- připsáno později studené vuody ve jmě učedlníka tolikož, věrně vám pravi, neztratí své odplaty.“

[XI.]text doplněný editorem[312]XI.] na okraji mladší rukou připsáno XI

Mt11,1 I sta sě, když dokona Ježíš tuto řěč[313]tuto řěč] navíc oproti lat., + verba haec var., kázav svým učedlníkóm, bra sě odtud[314]odtud] odtuud rkp., chtě učiti i kázati v jich městech.

Mt11,2 Pak Jan když uslyšě skutky Kristovy, jsa v okovách, poslav dva z svých učedlníkuov, Mt11,3 povědě jemu: „Ty li jsi, jenž jmáš přijíti, čili jiného čakámy?“ Mt11,4 A otpověděv Ježíš, povědě jima: „Jděte, odpovězta Janovi, co jsta slyšala a viděla. Mt11,5 Slepí vidie, chromí chodie, trudovatí sě očiščijí, hluší slyšie, mrtví z návi vstávají, chudí zvěstují; Mt11,6 a blažený[315]blažený] + est lat., jenž sě na mně nepohorší.“

Mt11,7 A když ona otjidešta, počě Ježíš praviti k zástupóm o Janovi: „Co jste chtiece viděti vyšli na púšči? Zdali trest, ješto sě větrem chvěje[316]chvěje] původně chwiegie, druhé -i- vyradováno, chwiegie Kyas 68? Mt11,8 A co jste chtiece viděti vyšli? Zdali člověka měkkým rúchem oblečeného? Však kteří sě odievají měkkým rúchem, v králových domiech jsú. Mt11,9 Což[317]Což]Sed quid lat. chtiece viděti vyšli ste? Zdali proroka? Ovšem pravi vám, i viece než proroka. Mt11,10 Neboť on jest ten, o němž jest psáno: Toť, já pošli anděla svého přěd tvým obličějem[318]obličějem] oblicziegiem rkp., jenž uhotuje[319]uhotuje] původně vhotugie, -i- vyradováno, vhotugie Kyas 68 tvú cěstu přěd tobú. Mt11,11 Věrně vám pravi, nevznikal jest mezi syny ženskými věcší Jana Křstitele. Ale kto jest menší v království nebeském, jest jeho věcší. Mt11,12 A ot dnuov Jana Křstitele[320]Křstitele] původně krziſtitele, -i- vyradováno až do nynějšieho času královstvie

X
294bude] buude rkp.
295jednom] giednom rkp.
296svým] navíc oproti lat.
297buď] buud rkp.
298Belzebubem] belzebuubem rkp.
299jeden] gieden rkp.
300nebo] navíc oproti lat.
301lidmi] + et lat.
302posuzovati] poſuuzowati rkp.
303budú] buudu rkp., navíc oproti lat.
304miluje] milugie rkp.
305A kto miluje syna nebo dceru nad mě, nenie mne duostojen] připsáno na okraji
306nenásleduje] nenaſleduugie rkp.
307přijme] przigmie rkp.
308přijme] původně p- na konci řádku, -rzigme připsáno
309jednomu] giednomu rkp.
310najmenších] původně naymenſſi, -ch připsáno později
311řěpici] původně riepici, -z- připsáno později
312XI.] na okraji mladší rukou připsáno XI
313tuto řěč] navíc oproti lat., + verba haec var.
314odtud] odtuud rkp.
315blažený] + est lat.
316chvěje] původně chwiegie, druhé -i- vyradováno, chwiegie Kyas 68
317Což]Sed quid lat.
318obličějem] oblicziegiem rkp.
319uhotuje] původně vhotugie, -i- vyradováno, vhotugie Kyas 68
320Křstitele] původně krziſtitele, -i- vyradováno
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).