[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[542r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcenebeské.“ Mt3,3 Toť jest ten, o němžto jest pověděno skrzě proroka Izaiášě řkúce: Hlas vuolajícieho na púšči: Hotujte cěstu[30]cěstu] cieſtuu rkp. hospodinu, čiňte jeho cěsty pravé. Mt3,4 A ten Jan jmějieše rúcho z srstí velblúdových a pás kožěný na svých ledvích. Pokrm jeho bieše ščěvík a stred leská. Mt3,5 Tehdy vyjide k ňemu vešken lid[31]vešken lid] navíc oproti lat., + omnis var. z Jeruzaléma i ze všeho Židovstvie i všickni krajěné podlé Jordána Mt3,6 i krstiechu sě[32]sě] nadepsáno od něho v Jordáně, zpoviedajíce sě svých hřiechóv. Mt3,7 Tehdy on uzřěv mnohé duchovníky i zákonníky jdúce na křest[33]křest] krzieſt rkp., + suum lat., povědě k nim: „Zárodci jěščeřičí[34]jěščeřičí] gieſſczierziczi rkp., kto jest vám ukázal utéci přěd budúcím[35]budúcím] buuducim rkp. hněvem? Mt3,8 Proto čiňte duostojné užitky pokánie. Mt3,9 A neroďte řiekati mezi sobú: Otcě jmáme Abrahama. Neboť já vám pravi, že jest mocen buoh z toho kamenie zbuditi[36]zbuditi] zbuudyty rkp. syny Abrahamovy. Mt3,10 A juž jest sekyra ke kmeni dřěvěnému přiložena. Protož každé dřěvo, které nečiní dobrehého ovoce, bude[37]bude] buude rkp. podťato a u oheň[38]oheň] ohnen rkp., Vraštil 41, ohen Kyas 46 uvrženo. Mt3,11 Jistě já vás krstím u vuodě u pokánie. Ale kto po mně příde, silnější mne jest, jehožto nejsem duostojen obuvi nésti, ten vás bude[39]bude] buude rkp. krstíti v duchu[40]duchu] duchuu rkp. svatém a v uohni Mt3,12 a jeho vějadlo v jeho rucě, i učistí[41]učistí] původně vcziſſczy, druhé-z- vyradováno a druhé -c- přepsáno na -t-,vcziſſczy Kyas 46 své humno a shromazdí pšenici svú do své stodoly. Ale plevy sejže ohněm neuhašeným.“

Mt3,13 Tehdy Ježíš přijide z Galilee do Jordána k Janovi, aby sě od něho krstil. Mt3,14 Ale Jan bránieše jemu řka: „Já jmám sě od tebe krstíti, a tys pak ke mně přišel?“ Mt3,15 Tehdy odpověděv Ježíš, vecě jemu: „Nechaj nynie, neb tak náma slušie naplniti všicku pravedlnost.“ Tehdy necha jeho. Mt3,16 Pak křstiv sě Ježíš, inhed vystúpi z vuody a[42]a] + ecce lat. nebesa sě jemu otevřěchu i uzřě ducha buožieho, jdúce dolóv [b]označení sloupcejako holuba a přijdúce na sě. Mt3,17 A[43]A] + ecce lat. hlas z nebe řka: „Toť jest muoj syn zmilelý, jehožto jsem sobě oblíbil.“

IIII.[44]IIII.] na okraji mladší rukou připsáno IIII. cap.

Mt4,1 Tehdy jest veden Ježíš na púšči od ducha, aby byl pokúšen od diábla. Mt4,2 A když sě jest postil čtyřidcěti dní a čtyřidcěti nocí, potom jest byl lačen. Mt4,3 A přistúpiv přělud, povědě jemu: „Si li syn buoží, řci, ať toto kamenie chlebem bude[45]bude] buude rkp..“ Mt4,4 Jenž odpověděv vecě jemu[46]jemu] navíc oproti lat., + ei var.: „Psáno jest: Ne samiem chlebem žív jest člověk, ale všelikým slovem, ješto vycházie z úst buožích.“ Mt4,5 Tehdy vzdviže jeho diábel do svatého města i postavi jej na zábradlách chrámových Mt4,6 i povědě jemu: „Si li syn buoží, spusť[47]spusť] ſpuuſt rkp. sě dolóv! Neb jest psáno, že andělóm svým přikázal jest o tobě, aby tě v rucě pochopili, aby snad neurazil o kámen nohy své.“ Mt4,7 Povědě jemu Ježíš: „Opět psáno jest: Nebudeš pokúšěti hospodina buoha svého.“ Mt4,8 Opět jeho vzdviže diábel na horu vysokú velmi i ukáza jemu všěcka královstvie tohoto[48]tohoto] navíc oproti lat. světa i jich slávu. Mt4,9 I vecě jemu: „Toto všecko tobě dám, ač padna budeš sě mně kláněti.“ Mt4,10 Tehdy jemu vecě Ježíš: „Jdi, satanas! Psáno jest[49]jest] připsáno na okraji: Hospodinu buohu tvému budeš sě kláněti a jemu samému[50]samému] -e- zapsáno na razuře slúžiti.“ Mt4,11 Tehdy jeho osta diábel. A inhed anděli přistúpichu[51]přistúpichu] prziſtupichuu rkp. i slúžichu jemu.

Mt4,12 A když uslyšě Ježíš, že jest Jan[52]Jan] nadepsáno zrazen, odchýli sě do Galilee. Mt4,13 Opustiv[53]Opustiv] opuuſtyw rkp. město Nazareth, přišed i bydléše u městě v Kafarnaum u Martimí v krajích zabulonských a neptalimovských, Mt4,14 aby sě naplnilo, což jest pověděno skrzě proroka Izaiášě: Mt4,15 Země zabulonská a země neptalimová, cěsta mořská za Jordánem v Galilee[54]Galilee] za tím škrtnuto g, + gentium lat.. Mt4,16 Lid národový[55]v Galilee. (Mt 4,16) Lid národový] Galilaea gentium. (Mt 4,16) Populus lat., Kyas 48 dělí v Galilee. Lid (Mt 4,16) národový, jenž chodieše[56]chodieše] sedebat lat., ambulabat var. ve tmách,

X
30cěstu] cieſtuu rkp.
31vešken lid] navíc oproti lat., + omnis var.
32sě] nadepsáno
33křest] krzieſt rkp., + suum lat.
34jěščeřičí] gieſſczierziczi rkp.
35budúcím] buuducim rkp.
36zbuditi] zbuudyty rkp.
37bude] buude rkp.
38oheň] ohnen rkp., Vraštil 41, ohen Kyas 46
39bude] buude rkp.
40duchu] duchuu rkp.
41učistí] původně vcziſſczy, druhé-z- vyradováno a druhé -c- přepsáno na -t-,vcziſſczy Kyas 46
42a] + ecce lat.
43A] + ecce lat.
44IIII.] na okraji mladší rukou připsáno IIII. cap.
45bude] buude rkp.
46jemu] navíc oproti lat., + ei var.
47spusť] ſpuuſt rkp.
48tohoto] navíc oproti lat.
49jest] připsáno na okraji
50samému] -e- zapsáno na razuře
51přistúpichu] prziſtupichuu rkp.
52Jan] nadepsáno
53Opustiv] opuuſtyw rkp.
54Galilee] za tím škrtnuto g, + gentium lat.
55v Galilee. (Mt 4,16) Lid národový] Galilaea gentium. (Mt 4,16) Populus lat., Kyas 48 dělí v Galilee. Lid (Mt 4,16) národový
56chodieše] sedebat lat., ambulabat var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).