[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[IX.]text doplněný editorem[234]IX.] na okraji mladší rukou připsáno IX

Mt9,1 A vstúpiv Ježíš[235]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. na lodíčku, přěpluv[236]přěpluv] původně przieplu,-w nadepsáno moře, přijide do svého města. Mt9,2 A tehdy přědeň přinesú zlámaného ote dny, ležiece na svéj[237]svéj] navíc oproti lat. posteli. A uzřěv Ježíš jich vieru, povědě zlámanému: „Úfaj[238]Úfaj] připsáno na okraji, synáčku, odpuščeniť[239]odpuščeniť] odpuſſczienyt rkp. jsú tobě tvuoji hřieši.“ Mt9,3 Tehdy někteří z mudrákóv pověděchu mezi sobú: „Tento sě rúhá.“ Mt9,4 A když uzřě Ježíš jich myšlenie, povědě: „Čemu zlé myslíte u vašich srdcích? Mt9,5 Co jest snáze pověděti: Odpuščeni[240]Odpuščeni] Odpuuſſczieny rkp. jsú tobě tvuoji hřieši, čili jest[241]jest] navíc oproti lat. řéci: Vstaň a choď? Mt9,6 Ale abyšte věděli, že syn člověčí jmá moc odpúščěti hřiechy na zemi,“ tehdy vecě zlámanému: „Vstaň, a vezma svú posteli, beř sě do svého domu.“ Mt9,7 An vstav i jide do svého domu. Mt9,8 To[242]To] autem lat. uzřěvše zástupi, lekú sě i pochválichu hospodina, jenž jest dal takú moc lidem.

Mt9,9 A když plu odtud[243]odtud] odtuud rkp. Ježíš, uzřěv člověka sediece na cělném jmenem Matějě, vecě jemu: „Následuj mne!“ An vstav následova jeho. Mt9,10 I sta sě, když on kvasieše[244]kvasieše] původně kwaſſe, druhé-ſ- přepsáno v -i- a na konci nadepsáno -ſſe v duomu, tehdy mnozí nepraví těžieři i hřiešníci přišedše, kvasiechu s Ježíšem i s jeho mlazšími. Mt9,11 To[245]To] Et lat. uzřěvše[246]uzřěvše] původně vzrziecſſe,-c- podtečkováno a nadepsáno -w- duchovníci, mluviechu k jeho učedlníkuom: „Proč s nepravými těžaři i s hřiešníky jie váš mistr[247]mistr] nad -i- nadepsáno -y-?“ Mt9,12 To[248]To] At lat. Ježíš uslyšav, povědě: „Nenie potřěbie zdravým lékařě, ale těm, kto sě zle jmají. Mt9,13 Protož jděte a naučte sě, co jest to: Milosrdenství chci viece než ofěřě. Neb jsem nepřišel, chtě povolati spravedlných, ale hřiešných.“ Mt9,14 Tehdy přistúpivše k ňemu učedlníci Janovi, pověděchu: „Proč my a duchovníci často sě postíme, ale tvuoji uče[b]označení sloupcedlníci nepostie sě?“ Mt9,15 I povědě jim Ježíš: „Zdali mohú synové ženichovi žalostiti, poňaž jest s nimi ženich? Ale přídú dnové, když bude[249]bude] buude rkp. od nich vzat ženich, a tehdy sě budú postiti. Mt9,16 Nebo ižádný nepřisadí záplaty nového sukna[250]sukna] ſuukna rkp. k vetchému rúchu, že nová záplata[251]nová záplata] navíc oproti lat. ujala by sobú něco[252]sobú něco] plenitudinem eius lat. od vetchého rúcha, i byla by horšie roščitina[253]roščitina] původně roſſczietina,-e- vyradováno. Mt9,17 Ani lejí nového vína v kožěné[254]kožěné] před -n- vyradováno -z- lavicě vetché, neb by sě lavicě rozsědly a víno by sě rozlilo a lavicě by zhynuly. Ale nové víno lejí v nové kožěné lavicě a zachová sě obé.“

Mt9,18 A to když mluvieše k nim, tehdy jedno[255]jedno] giedno rkp. kniežě přistúpiv, pokloni sě jemu[256]jemu] giemu rkp. řka: „Hospodine, dcera má nynie jest skončala[257]skončala] + sed lat., poď, vložiš svú ruku na ni, ať ožive.“ Mt9,19 A vstav Ježíš, jdieše po něm i jeho mlazší. Mt9,20 Tehdy žena, ješto črvenú nemoc trpieše dvanádste let, přistúpivši szadu[258]szadu] szadu rkp., s zadu Vraštil 58, Kyas 64, dotče sě podolka jeho rúcha. Mt9,21 Nebo sama v sobě mluvieše: „Dotknu li jediné[259]jediné] giedyne rkp. jeho rúcha, budu spasena.“ Mt9,22 Tehdy Ježíš obrátiv sě a uzřěv ju, povědě: „Uvěř, dci, tvá viera tě jest uzdravila.“ I by uzdravena žena v tej hodině.

Mt9,23 A když přijide Ježíš do domu toho[260]toho] navíc oproti lat. kniežěte, uzřěv pišcě a zástup nařiekajíce, povědě: Mt9,24 „Otejděte, nenieť umrla děvečka, ale spíť.“ I posmieváchu sě jemu. Mt9,25 A když by odpuzen odtud[261]odtud] připsáno na okraji, navíc oproti lat. zástup, šed Ježíš i ujě ju za ruku a řka: „Děvečko, vstaň!“[262]a řka: „Děvečko, vstaň!“] navíc oproti lat., + et dixit: Puella surge var., srov. L 8,54, Mc 5,41 I vsta děvečka. Mt9,26 I rozjide sě ta novina po všiej zemi[263]zemi] + illa lat..

Mt9,27 A když odtud[264]odtud] odtuud rkp. jdieše Ježíš, jdiešta po něm dva slepcě volajíce a řkúce: „Smiluj sě nad námi, synu Davidóv!“ Mt9,28 A když přijide Ježíš v duom, vystúpista ta slepcě k němu. I vecě jima Ježíš: „Věříta li, že to váma mohu učiniti?“

X
234IX.] na okraji mladší rukou připsáno IX
235Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
236přěpluv] původně przieplu,-w nadepsáno
237svéj] navíc oproti lat.
238Úfaj] připsáno na okraji
239odpuščeniť] odpuſſczienyt rkp.
240Odpuščeni] Odpuuſſczieny rkp.
241jest] navíc oproti lat.
242To] autem lat.
243odtud] odtuud rkp.
244kvasieše] původně kwaſſe, druhé-ſ- přepsáno v -i- a na konci nadepsáno -ſſe
245To] Et lat.
246uzřěvše] původně vzrziecſſe,-c- podtečkováno a nadepsáno -w-
247mistr] nad -i- nadepsáno -y-
248To] At lat.
249bude] buude rkp.
250sukna] ſuukna rkp.
251nová záplata] navíc oproti lat.
252sobú něco] plenitudinem eius lat.
253roščitina] původně roſſczietina,-e- vyradováno
254kožěné] před -n- vyradováno -z-
255jedno] giedno rkp.
256jemu] giemu rkp.
257skončala] + sed lat.
258szadu] szadu rkp., s zadu Vraštil 58, Kyas 64
259jediné] giedyne rkp.
260toho] navíc oproti lat.
261odtud] připsáno na okraji, navíc oproti lat.
262a řka: „Děvečko, vstaň!“] navíc oproti lat., + et dixit: Puella surge var., srov. L 8,54, Mc 5,41
263zemi] + illa lat.
264odtud] odtuud rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).