[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[544r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcesúditi, v témž[164]v témž] navíc oproti lat. budete[165]budete] buudete rkp. súzeni. A v kterúž mieru měřiti budete[166]budete] buudete rkp., v túž[167]v túž] navíc oproti lat. vám bude[168]bude] buude rkp. odměřeno. Mt7,3 Ba, co vidíš suk[169]suk] ſuuk rkp. v ocě tvého bratra, a břevna v svém ocě nevidíš? Mt7,4 Nebo kterak dieš bratru svému: Nechať vyjmu suk[170]suk] ſuuk rkp. z tvého oka, anoť jest břevno[171]břevno] brziewno rkp., brzewno Vraštil 51, Kyas 56 v tvém ocě? Mt7,5 Licoměrníče, vyvrz najprvé břevno z svého oka a pak viz, aby vyvrhl suk[172]suk] ſuuk rkp. z uoka bratra tvého. Mt7,6 Neroďte dávati svátosti psóm ani mecte drahého kamenie přěd svině, ať neztlačie jeho svými nohami a psi[173]psi] navíc oproti lat., + canes var. navrátiece sě neztrhají[174]neztrhají] původně netrhagi,-z- nadepsáno vás.“

Mt7,7 „Proste a bude[175]bude] buude rkp. vám dáno, hledajte a naleznete, tlučte a otevrú vám. Mt7,8 Nebo každý, ktož prosí, vzímá, a kto hledá, nalezne, a kto tluče, bude[176]bude] buude rkp. jemu otevřěno. Mt7,9 Nebo jest li který člověk z vás, u něhož by prosil syn jeho chleba, zdali jemu poskyte kamene? Mt7,10 Pakli by prosil ryby, zdali jemu podá hada? Pakli prosí vajce, zdali ščíra poskyte jemu?[177]Pakli prosí vajce, zdali ščíra poskyte jemu] navíc oproti lat., + aut si petierit ovum, nunquid porriget ei scorpionem var., srov. L 11,12 Mt7,11 Protož když vy jsúce zlí znáte dobré dary dávati vašim synóm, čím viece otec váš, jenž jest v nebesiech, dá dobré prosícím sebe?“

Mt7,12 „Protož všecko, což[178]což] původně czo,-z nadepsáno koli chcete, aby vám lidé učinili, vy jim dřéve[179]dřéve] navíc oproti lat. učiňte. Neboť toť jest zákon i proroci. Mt7,13 Vejděte úzkými vraty, neb jsú široká vrata i prostraná cěsta, ješto vede k zatracení, a mnozí jsú, jížto[180]jížto] gijzto rkp., Kyas 58, gyzto Vraštil 52 po niej jdú. Mt7,14 Ach, kterak jsú těskná vrata i úzká cěsta, ješto vede k životu, a řiedcí jsú, jížto[181]jížto] gijzto rkp., Kyas 58, gyzto Vraštil 52 po niej jdú.“

Mt7,15 „Varujte sě od křivých prorokóv, jížto[182]jížto] gijzto rkp., Kyas 58, gyzto Vraštil 52 přicházějí k vám v rúšě ovčiem[183]ovčiem] zapsáno na razuře, ale vnitř jsú vlcie chvací. Mt7,16 Z jich ovoce poznáte jě. Zdali češí hrozny na trní nebo fíky na hloží? Mt7,17 Tak všeliké dobré dřěvo dobré ovocě činí, ale zlé dřěvo zlé ovocě činí. Mt7,18 Nemuož dobré dřěvo zlého ovoce činiti ani [b]označení sloupcedřěvo zlé činiti[184]činiti] původně cznyty, později nadepsáno-i- ovocě dobrehého. Mt7,19 Každé dřěvo, ješto nečiní ovocě dobrehého, bude[185]bude] buude rkp. vyťato a v uoheň uvrženo. Mt7,20 Protož z jich ovocě poznáte jě.“

Mt7,21 „Nebo ne[186]ne] připsáno na okraji každý, ješto mně řieká: Hospodine, hospodine, vejde v královstvie nebeské. Ale kto činí vuoli otcě mého, jenž jest v nebesiech, ten vejde v královstvie nebeské. Mt7,22 Mnozí mně řkú v uonen den: Hospodine[187]Hospodine] + Domine lat., však smy ve jmě[188]jmě] yme rkp. tvé prorokovali a ve jmě tvé běsy vypúzěli a ve jmě tvé mnohé divy činili. Mt7,23 A tehdy sě jim přiznám řka[189]řka] Quia lat.: Nikda neznal jsem vás, odstupte ote mne všickni[190]všickni] navíc oproti lat., + omnes var., ješto plodíte hřiech! Mt7,24 Protož každý, ktož slyší tato slova má a učiní podlé nich, přirovná sě muži silnému, smyslnému[191]silnému, smyslnému] sapienti lat., jenž jest udělal svuoj duom na skále. Mt7,25 Spadl jest déšč i přišli jsú potoci i větrové[192]větrové] + flaverunt … et lat. sě obořili na ten duom, avšak jest nepadl, protože jest založen na tvrdéj[193]tvrdéj] navíc oproti lat. skále. Mt7,26 A každý[194]každý] zapsáno na razuře, kto slyší tato slova má a nečiní podlé nich, podoben bude[195]bude] buude rkp. muži bláznivému, jenž dělá svuoj duom na piesku, Mt7,27 že když spadne déšč a přídú potoci a větrové sě obořie na ten duom, padne a bude[196]bude] buude rkp. jeho veliké obořenie.“ Mt7,28 I sta sě, když dokona Ježíš tato slova, diviechu sě zástupi jeho učení. Mt7,29 Nebo jě učieše jako moc jmajě, ne jako jich mudráci i duchovníci.

[VIII.]text doplněný editorem[197]VIII.] na okraji mladší rukou připsáno VIII

Mt8,1 A když Ježíš[198]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. sjide s huory, jidú po něm mnozí zástupi. Mt8,2 Tehdy trudovatý přišed pokloni sě jemu řka: „Hospodine, chceš li, muožeš mě očiščiti.“ Mt8,3 A ztáh[199]ztáh] + Iesus lat., nemá var. ruku, dotče sě jeho řka: „Chci očiščiti.“ A inhed by očiščena jeho trudovatina. Mt8,4 I povědě jemu Ježíš: „Viz, aby ižádnému nepravil. Ale jdi, ukaž sě

X
164v témž] navíc oproti lat.
165budete] buudete rkp.
166budete] buudete rkp.
167v túž] navíc oproti lat.
168bude] buude rkp.
169suk] ſuuk rkp.
170suk] ſuuk rkp.
171břevno] brziewno rkp., brzewno Vraštil 51, Kyas 56
172suk] ſuuk rkp.
173psi] navíc oproti lat., + canes var.
174neztrhají] původně netrhagi,-z- nadepsáno
175bude] buude rkp.
176bude] buude rkp.
177Pakli prosí vajce, zdali ščíra poskyte jemu] navíc oproti lat., + aut si petierit ovum, nunquid porriget ei scorpionem var., srov. L 11,12
178což] původně czo,-z nadepsáno
179dřéve] navíc oproti lat.
180jížto] gijzto rkp., Kyas 58, gyzto Vraštil 52
181jížto] gijzto rkp., Kyas 58, gyzto Vraštil 52
182jížto] gijzto rkp., Kyas 58, gyzto Vraštil 52
183ovčiem] zapsáno na razuře
184činiti] původně cznyty, později nadepsáno-i-
185bude] buude rkp.
186ne] připsáno na okraji
187Hospodine] + Domine lat.
188jmě] yme rkp.
189řka] Quia lat.
190všickni] navíc oproti lat., + omnes var.
191silnému, smyslnému] sapienti lat.
192větrové] + flaverunt … et lat.
193tvrdéj] navíc oproti lat.
194každý] zapsáno na razuře
195bude] buude rkp.
196bude] buude rkp.
197VIII.] na okraji mladší rukou připsáno VIII
198Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
199ztáh] + Iesus lat., nemá var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).