[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

súditi, v témž budete súzeni. A v kterúž mieru měřiti budete, v túž vám bude odměřeno. Mt7,3 Ba, co vidíš suk v ocě tvého bratra, a břevna v svém ocě nevidíš? Mt7,4 Nebo kterak dieš bratru svému: Nechať vyjmu suk z tvého oka, anoť jest břevno v tvém ocě? Mt7,5 Licoměrníče, vyvrz najprvé břevno z svého oka a pak viz, aby vyvrhl suk z uoka bratra tvého. Mt7,6 Neroďte dávati svátosti psóm ani mecte drahého kamenie přěd svině, ať neztlačie jeho svými nohami a psi navrátiece sě neztrhají vás.“

Mt7,7 „Proste a bude vám dáno, hledajte a naleznete, tlučte a otevrú vám. Mt7,8 Nebo každý, ktož prosí, vzímá, a kto hledá, nalezne, a kto tluče, bude jemu otevřěno. Mt7,9 Nebo jest li který člověk z vás, u něhož by prosil syn jeho chleba, zdali jemu poskyte kamene? Mt7,10 Pakli by prosil ryby, zdali jemu podá hada? Pakli prosí vajce, zdali ščíra poskyte jemu? Mt7,11 Protož když vy jsúce zlí znáte dobré dary dávati vašim synóm, čím viece otec váš, jenž jest v nebesiech, dá dobré prosícím sebe?“

Mt7,12 „Protož všecko, což koli chcete, aby vám lidé učinili, vy jim dřéve učiňte. Neboť toť jest zákon i proroci. Mt7,13 Vejděte úzkými vraty, neb jsú široká vrata i prostraná cěsta, ješto vede k zatracení, a mnozí jsú, jížto po niej jdú. Mt7,14 Ach, kterak jsú těskná vrata i úzká cěsta, ješto vede k životu, a řiedcí jsú, jížto po niej jdú.“

Mt7,15 „Varujte sě od křivých prorokóv, jížto přicházějí k vám v rúšě ovčiem, ale vnitř jsú vlcie chvací. Mt7,16 Z jich ovoce poznáte jě. Zdali češí hrozny na trní nebo fíky na hloží? Mt7,17 Tak všeliké dobré dřěvo dobré ovocě činí, ale zlé dřěvo zlé ovocě činí. Mt7,18 Nemuož dobré dřěvo zlého ovoce činiti ani dřěvo zlé činiti ovocě dobrehého. Mt7,19 Každé dřěvo, ješto nečiní ovocě dobrehého, bude vyťato a v uoheň uvrženo. Mt7,20 Protož z jich ovocě poznáte jě.“

Mt7,21 „Nebo ne každý, ješto mně řieká: Hospodine, hospodine, vejde v královstvie nebeské. Ale kto činí vuoli otcě mého, jenž jest v nebesiech, ten vejde v královstvie nebeské. Mt7,22 Mnozí mně řkú v uonen den: Hospodine, však smy ve jmě tvé prorokovali a ve jmě tvé běsy vypúzěli a ve jmě tvé mnohé divy činili. Mt7,23 A tehdy sě jim přiznám řka: Nikda neznal jsem vás, odstupte ote mne všickni, ješto plodíte hřiech! Mt7,24 Protož každý, ktož slyší tato slova má a učiní podlé nich, přirovná sě muži silnému, smyslnému, jenž jest udělal svuoj duom na skále. Mt7,25 Spadl jest déšč i přišli jsú potoci i větrové sě obořili na ten duom, avšak jest nepadl, protože jest založen na tvrdéj skále. Mt7,26 A každý, kto slyší tato slova má a nečiní podlé nich, podoben bude muži bláznivému, jenž dělá svuoj duom na piesku, Mt7,27 že když spadne déšč a přídú potoci a větrové sě obořie na ten duom, padne a bude jeho veliké obořenie.“ Mt7,28 I sta sě, když dokona Ježíš tato slova, diviechu sě zástupi jeho učení. Mt7,29 Nebo jě učieše jako moc jmajě, ne jako jich mudráci i duchovníci.

[VIII.]text doplněný editorem[197]VIII.] na okraji mladší rukou připsáno VIII

Mt8,1 A když Ježíš sjide s huory, jidú po něm mnozí zástupi. Mt8,2 Tehdy trudovatý přišed pokloni sě jemu řka: „Hospodine, chceš li, muožeš mě očiščiti.“ Mt8,3 A ztáh ruku, dotče sě jeho řka: „Chci očiščiti.“ A inhed by očiščena jeho trudovatina. Mt8,4 I povědě jemu Ježíš: „Viz, aby ižádnému nepravil. Ale jdi, ukaž sě

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).