[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[544v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcepopóm a ofěruj jim[200]jim] navíc oproti lat. dar, ješto přikázal Mojžieš, na svědečstvie[201]svědečstvie] + illis lat..“

Mt8,5 A když[202]když] původně kdz,-y- nadepsáno vnide v Kafarnaum, přistúpi k němu setník, prosě jeho Mt8,6 a řka: „Hospodine, pacholík leží muoj u mém[203]mém] navíc oproti lat., + mea var. domu a nehodně jej[204]jej] giey rkp. dna núzí.“ Mt8,7 I povědě jemu Ježíš: „Já přídu i vzdravím jej[205]jej] původně giey,-i- vyradováno, giey Kyas 60.“ Mt8,8 Odpověděv setník vecě: „Hospodine, nejsem duostojen, aby všel pod mú střěchu. Ale rci slovem tolikož, ať bude uzdraven pacholík muoj. Mt8,9 Nebo[206]Nebo] + et lat. já jsem člověk od moci vyšších ustavený, jmajě pod sobú rytieřě, a řku jednomu[207]jednomu] giednomu rkp.: Jdi, an puojde, a jinému: Přiď, an příde, a sluzě mému: Učiň toto, an učiní.“ Mt8,10 To uslyšěv Ježíš, podivi sě a těm, ktož po něm jdiechu[208]jdiechu] gdiechuu rkp., povědě: „Zavěrné pravi vám, nenalezl jsem také viery v Izraheli[209]Izraheli] yzraeheli Vraštil 54, yzraheli Kyas 60. Mt8,11 Protož vám pravi, že mnozí ode vzchoda sluncě i od západa přídú a budú kvasiti s Abrahamem i s Izákem i s Jakubem v království nebeském. Mt8,12 A synové téhož[210]téhož] navíc oproti lat., + huius var. královstvie budú vyvrženi ve tmy zevné[211]zevné] zgiewne rkp., exteriores lat., tu kdež bude pláč a skřehet[212]skřehet] ſkrht rkp. zubný.“ Mt8,13 I povědě[213]povědě] za tím škrtnuto ſetnyk Ježíš setníkovi: „Jdi, a jakož si uvěřil, tak buď tobě.“ I by uzdraven pacholík v túž hodinu.

Mt8,14 A když přijide Ježíš do Petrova domu, uzřěv jeho svekru ležiece od zimnicě, Mt8,15 dotče jejie ruky a osta jie zimnicě. A vstavši slúžieše jim.

Mt8,16 A když by večer, nesiechu přědeň mnohé, jmajíce v sobě běsy, i vyhonieše z nich[214]z nich] navíc oproti lat. duchy slovem. A všěcky, kto sě zle[215]zle] připsáno na okraji jmějiechu, uzdravi, Mt8,17 aby bylo naplňeno, ješto jest pověděno skrzě Izaiášě proroka řkúce: Onť jest našě nemoci přijal a nemáhanie našě nesl. Mt8,18 Pak uzřěv Ježíš mnohé zástupy okolo sebe, káza svým učedlníkóm[216]svým učedlníkóm] navíc oproti lat., + discipulos suos var. bráti sě přěs moře.

Mt8,19 A přistúpiv [b]označení sloupcejeden[217]jeden] gieden rkp. mudrák, povědě jemu: „Mistře, pójdu po tobě, kam sě kolivěk obrátíš.“ Mt8,20 I povědě jemu Ježíš: „Lišky jmají jěskyně a ptačstvo nebeské hniezda, ale syn člověčí nejmá, kde by svú[218]svú] navíc oproti lat., + suum var. hlavu podklonil.“ Mt8,21 A jiný z jeho učedlníkóv povědě jemu: „Hospodine, přěpušč[219]přěpušč] prziepuuſſcz rkp. mi dřéve otjíti a pohřésti otcě mého.“ Mt8,22 Povědě jemu Ježíš: „Poď za mnú a nechaj mrtvých, ať hřebú mrtvé své.“

Mt8,23 A když vzjide na lodíčku, jidú po něm jeho mlazší. Mt8,24 Tehdy veliká búřě učini sě na moři, tak jakž lodíčku přikrýváchu vlny, a on tehdy spáše. Mt8,25 A přistúpivše k ňemu jeho mlazší, probudichu jeho řkúce: „Hospodine, spasi ny, ať nezhynem!“ Mt8,26 I vecě jim Ježíš: „Co jste sě užasli, malé viery?“ A tehdy vstav, přikáza větróm i moři i učini sě velmi ticho, Mt8,27 tak jakž lidie diviechu sě řkúce: „Kteraký jest tento, že větrové i moře jeho poslúchá?“

Mt8,28 A když sě přěbra Ježíš[220]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. přěs moře do krajě genezaretského, utkasta jej[221]jej] původně giey,-i- vyradováno, giey Kyas 62 dva, jmajíce v sobě běsy, z rovuov vstavše, velmi lítá, tak že[222]tak že] takze Vraštil 56, Kyas 62 ižádný nemožieše pro ně[223]pro ně] navíc oproti lat. tú cěstú choditi. Mt8,29 I vzvolasta a řkúce: „Co jmáš s námi činiti nebo my s tobú, Ježíši[224]Ježíši] původně gieziſſy, první-i- vyradováno, synu boží? Proč[225]Proč] navíc oproti lat. jsi přišel tuto dřéve času nás mučiti?“ Mt8,30 I bieše nedaleko od nich stádo mnohých sviní pasa sě. Mt8,31 I prosiechu jeho běsové řkúce: „Vyženeš[226]Vyženeš] původně Wyneſſ,-ze- nadepsáno li ny odtudto, ale pušč[227]pušč] puuſcz rkp. nás v toto[228]toto] navíc oproti lat. stádo svinské.“ Mt8,32 I vecě jim: „Jděte!“ Tehdy oni vyšedše, vjidú v svině. Tak inhed velikým[229]velikým] navíc oproti lat., + magno var. během vzdviže sě všecko stádo i upada[230]i upada] per praeceps lat. u moře i zemřě u vuodách. Mt8,33 A pastuchy odtud[231]odtud] připsáno na okraji utekú. A přišedše do města, vypravichu toto všecko[232]všecko] původně wſſeczo,-k- nadepsáno i o tú, ješto v sobě běsy jmějiešta. Mt8,34 A tehdy všecko město vynide vstřieci Ježíšovi, a uzřěvše jej, prosiechu jeho[233]jeho] navíc oproti lat., + eum var., aby

X
200jim] navíc oproti lat.
201svědečstvie] + illis lat.
202když] původně kdz,-y- nadepsáno
203mém] navíc oproti lat., + mea var.
204jej] giey rkp.
205jej] původně giey,-i- vyradováno, giey Kyas 60
206Nebo] + et lat.
207jednomu] giednomu rkp.
208jdiechu] gdiechuu rkp.
209Izraheli] yzraeheli Vraštil 54, yzraheli Kyas 60
210téhož] navíc oproti lat., + huius var.
211zevné] zgiewne rkp., exteriores lat.
212skřehet] ſkrht rkp.
213povědě] za tím škrtnuto ſetnyk
214z nich] navíc oproti lat.
215zle] připsáno na okraji
216svým učedlníkóm] navíc oproti lat., + discipulos suos var.
217jeden] gieden rkp.
218svú] navíc oproti lat., + suum var.
219přěpušč] prziepuuſſcz rkp.
220Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
221jej] původně giey,-i- vyradováno, giey Kyas 62
222tak že] takze Vraštil 56, Kyas 62
223pro ně] navíc oproti lat.
224Ježíši] původně gieziſſy, první-i- vyradováno
225Proč] navíc oproti lat.
226Vyženeš] původně Wyneſſ,-ze- nadepsáno
227pušč] puuſcz rkp.
228toto] navíc oproti lat.
229velikým] navíc oproti lat., + magno var.
230i upada] per praeceps lat.
231odtud] připsáno na okraji
232všecko] původně wſſeczo,-k- nadepsáno
233jeho] navíc oproti lat., + eum var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).