[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[542v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceviděl jest světlo veliké. Přěbývajícím v kraji v stieni smrtedlném světlost sě jest zjěvila[57]zjěvila] + eis lat.. Mt4,17 Pak odtud[58]odtud] odtuud rkp. počě Ježíš kázati i mluviti: „Pokánie čiňte, neb sě jest přiblížilo královstvie nebeské.“

Mt4,18 Pak chodě Ježíš podlé mořě Galilejského, uzřě[59]uzřě] původně vzrzi, -e nadepsáno dva bratry, Šimona, jenž slovieše Petr, a Ondřějě, bratra jeho, púščějíce své[60]své] navíc oproti lat. sieti u moře, že biešta rybářě. Mt4,19 I povědě k nima: „Poďta po mně a učiním vás rybářě lidské.“ Mt4,20 Tehdy ona inhed ostavše sieti, jidesta po něm. Mt4,21 A postúpiv odtud, uzřě jiná dva bratry, Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, v lodí s Zebedášem, otcem jich, tvrdiece sieti své, i zavola jich. Mt4,22 Tehdy ona inhed opustivše sieti i otcě, jidesta po ňem. Mt4,23 I točieše sě Ježíš po všiej Galilei[61]inhed opustivše sieti i otcě, jidesta po ňem. (Mt 4,23) I točieše sě Ježíš po všiej Galilei] původně opuuſtiwſſe ſie-, škrtnuto ainhed … Galilei připsáno na okraji, učě v jich školách a kážě zvěstovánie královstvie nebeského[62]nebeského] navíc oproti lat. a uzdravujě každý neduh i každú nemoc v lidu. Mt4,24 I rozjide sě jeho ozračenie po všiej Syří i nesú přědeň všěcky, kto sě zle jmějiechu, od rozličných neduhóv i mučením obklíčené i ty, ješto běsy v sobě jmějiechu[63]jmějiechu] gmiegiechuu rkp., i náměséčny i zlámané dnú, i vzdravi jě. Mt4,25 I jidú za ním mnozí zástupi z Galilee a z Dekapoli i z Jeruzaléma i z židovských vlastí za Jordánem.

[V.]text doplněný editorem

Mt5,1 Pak uzřěv Ježíš zástupy, vzjide na huoru, a když sěde, přistúpichu k ňemu jeho učedlníci. Mt5,2 A otevřěv usta svá, učieše jě a řka: Mt5,3 „Blažení jsú[64]jsú] navíc oproti lat. chudí duchem, neb jest jich královstvie nebeské. Mt5,4 Blažení jsú[65]jsú] navíc oproti lat. tiší, neb oni obdržie zemi. Mt5,5 Blažení jsú, ješto žalostie, neb sě ti utěšie. Mt5,6 Blažení jsú[66]jsú] navíc oproti lat., ješto lkají i žiezlivi jsú pravedlnosti, neb ti budú nasyceni. Mt5,7 Blažení jsú[67]jsú] navíc oproti lat. milosrdní, neb ti dojdú milosrdenstvie. Mt5,8 Blažení jsú[68]jsú] navíc oproti lat. čistého srdcě, neb ti buoha uzřie. Mt5,9 Blažení jsú[69]jsú] navíc oproti lat. pokorní, neb ti synové buoží budú[70]budú] buudu rkp. slúti. [b]označení sloupceMt5,10 Blažení jsú[71]jsú] navíc oproti lat., ješto násilé trpie pro pravdu[72]pravdu] prawduu rkp., neb jest těch královstvie nebeské. Mt5,11 Blažení jste, když vám vzlají a násilé vám učinie a povědie všecko zlé lžíce proti vám pro mě. Mt5,12 Radujte[73]Radujte] Raduyte Vraštil 45, Raduuyte Kyas 50 sě i veselte sě, že vašě mzda hojná jest v nebesiech. Takež[74]Takež] + enim lat. jsú sě protivili prorokóm, ješto jsú byli přěd vámi.“

Mt5,13 „Vy ste suol zemská: pakli suol zhyne, čím sě bude[75]bude] buude rkp. soliti? Ničemuž sě nehodí viece, jediné[76]jediné] giedyne rkp. aby bylo ven vyvrženo a[77]a] nadepsáno ot lidí odlúčeno. Mt5,14 Vy ste světlost tohoto světa. Nemóž sě město skrýti na huořě položené. Mt5,15 Ani zažhúc světedlnicě, vložie ji pod kbelec, ale na sviecen, aby všěm svietila, ktož jsú v domu. Mt5,16 Takež svěť světlost vašě přěd lidmi, aby vidúce vašě dobré skutky, oslavili otcě vašeho, jenž jest v nebesiech.“

Mt5,17 „Neroďte mnieti, bych já přišel chtě zrušiti zákon nebo proroky; nepřišel sem chtě rušiti, ale doplniti. Mt5,18 Věrně jistě pravi vám, poňaž nepřěmine nebě i země, jedno[78]jedno] giedno rkp. slovce neb jediné[79]jediné] giedyne rkp. písemce nesejde ot zákona, až sě všecko stane. Mt5,19 Proto ktož kuoli zruší jedno[80]jedno] giedno rkp. z tohoto přikázanie najmenšieho a tak bude[81]bude] buude rkp. učiti lidi, bude[82]bude] buude rkp. slúti najmenší v království nebeském. Ale kto učiní tak[83]tak] navíc oproti lat. a bude učiti, ten bude[84]bude] buude rkp. slúti veliký v nebeském království. Mt5,20 Neboť vám pravi, nebude[85]nebude] Nebuude rkp. li obihati vašě spravedlnost viece než mudrákóv i duchovníkóv židovských, nevejdete do nebeského královstvie.“

Mt5,21 „Slyšěli ste, že jest pověděno starým: Nezabíjěj. Pakli kto zabie, bude povinen k súdu. Mt5,22 Ale já vám pravi, že každý, kto sě hněvá s bratrem svým, bude[86]bude] buude rkp. povinen k súdu. Pakli kto die svému bratru šielenče, bude[87]bude] buude rkp. uviněn v súdě. A kto die blázne, vinen bude

X
57zjěvila] + eis lat.
58odtud] odtuud rkp.
59uzřě] původně vzrzi, -e nadepsáno
60své] navíc oproti lat.
61inhed opustivše sieti i otcě, jidesta po ňem. (Mt 4,23) I točieše sě Ježíš po všiej Galilei] původně opuuſtiwſſe ſie-, škrtnuto ainhed … Galilei připsáno na okraji
62nebeského] navíc oproti lat.
63jmějiechu] gmiegiechuu rkp.
64jsú] navíc oproti lat.
65jsú] navíc oproti lat.
66jsú] navíc oproti lat.
67jsú] navíc oproti lat.
68jsú] navíc oproti lat.
69jsú] navíc oproti lat.
70budú] buudu rkp.
71jsú] navíc oproti lat.
72pravdu] prawduu rkp.
73Radujte] Raduyte Vraštil 45, Raduuyte Kyas 50
74Takež] + enim lat.
75bude] buude rkp.
76jediné] giedyne rkp.
77a] nadepsáno
78jedno] giedno rkp.
79jediné] giedyne rkp.
80jedno] giedno rkp.
81bude] buude rkp.
82bude] buude rkp.
83tak] navíc oproti lat.
84bude] buude rkp.
85nebude] Nebuude rkp.
86bude] buude rkp.
87bude] buude rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).