[Bible drážďanská, Matoušovo evangelium]

Saská státní knihovna – Státní a univerzitní knihovna v Drážďanech (Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden) (Drážďany, Německo), sign. O e 85, 541r–558r. Editoři Voleková, Kateřina, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

[Generovaný obsah]

[543v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Mt6,5 „A když sě modlíte, nebuďte[124]nebuďte] nebuudte rkp. jako licoměrníci, jížto[125]jížto] gijzto Kyas 54, gyzto Vraštil 48 milují modliti sě stojiece v buožniciech i v kútiech uličných, aby byli viděni ot lidí. Zavěrně pravi vám, vzěli jsú odplatu svú. Mt6,6 Ale ty když sě modlíš, vejdi do svého pokojě, a přivra[126]přivra] po -i- razura svým[127]svým] navíc oproti lat., + tuo var. dveřóm, modliž sě svému otci tajně a otec tvuoj, jenž vidí v tajnosti, odplatí tobě. Mt6,7 Ale modléce sě neroďte mnoho mluviti, jakžto pohané činie[128]činie] navíc oproti lat., + faciunt var., že mnie, by pro mnohú řěč[129]řěč] + suo lat. byli uslyšěni. Mt6,8 Proto neroďte sě jim rovnati, neboť vie otec váš, co jest vám potřěbie, dřéve než jeho prosíte. Mt6,9 A tak[130]tak] + vos lat. sě budete[131]budete] buudete rkp. modliti: Otče náš, jenž jsi na nebesiech, osvěť sě jmě tvé. Mt6,10 Přiď královstvie tvé. Buď[132]Buď] Buud rkp. vuole tvá jako v nebi, i v zemi. Mt6,11 Chléb náš pokladný daj nám dnes. Mt6,12 A odpušči[133]odpušči] odpuuſſczi rkp. nám dluhy našě, jako i my odpúščiemy dlužníkóm našim. Mt6,13 I neuvuoď nás u pokušenie, ale vysvuoboď nás ote zlého. Amen. Mt6,14 Nebo odpustíte[134]odpustíte] odpuuſtyte rkp. li lidem jich hřiechy, odpustí[135]odpustí] odpuuſty rkp. i vám otec váš nebeský viny vašě. Mt6,15 Pakli neodpuščíte[136]neodpuščíte] neodpuuſſczite rkp. lidem, ani váš otec odpuščí[137]odpuščí] původně odpuſſczity,-t- podtečkováno vám hřiechy vašě.“

Mt6,16 „A když sě postíte, neroďte býti jako licoměrníci smutni, neboť svraskují svú tvář, aby sě ukázali lidem postiece sě. Věrně pravi vám, vzěli sú odplatu svú. Mt6,17 Ale ty když sě postíš, zmaž svú hlavu a svú tvář umý, Mt6,18 aby nebyl viděn ot lidí postě sě, jediné[138]jediné] giedyne rkp. tvému otci, jenž jest v zatajení[139]zatajení] zatagieny rkp.. A tvuoj otec, jenž vidí v zatajení[140]zatajení] zatagieny rkp., odplatí tobě.“

Mt6,19 „Neroďte sobě skmieti pokladóv v zemi, tu kdež rez a mol zkazí a kdež zloději vyhřebú i ukradnú. Mt6,20 Ale poklady sobě klaďte v nebi, kdež ani rez, ani mol zkazí[141]zkazí] zk- zapsáno na razuře a kdež zlodějie nevyhře[b]označení sloupcebú ani ukradnú. Mt6,21 Nebo kdež jest poklad tvuoj, tudiež jest i srdce tvé. Mt6,22 Světedlnicě tvého těla jest oko tvé. Bude[142]Bude] Buude rkp. li tvé oko sprostné, všecko tvé tělo bude[143]bude] buude rkp. světlé. Mt6,23 Pakli tvé oko bude zlé, všecko tvé tělo bude[144]bude] buude rkp. temné. Protož to světlo, ješto jest v tobě, bude li temno, koliké budú ty temnosti? Mt6,24 Ižádný nemóž dvěma pánoma slúžiti, že nebo jednoho[145]jednoho] giednoho rkp. bude[146]bude] buude rkp. nenáviděti a druhého milovati, nebo jednoho[147]jednoho] giednoho rkp. poslúchati a druhým vzhrdati. Nemóžete buohu slúžiti i sbuoží. Mt6,25 Proto vám pravi, nebuďte pečlivi vašiej duši, co by jědli, ani vašemu tělu, več je oblečete. Však dušě viece jest než pokrm a tělo viece nežli oděv. Mt6,26 Vezřěte na ptačstvo nebeské, že ani sěje[148]sěje] ſiegie rkp., ani žně, ani hromazdí do stodol, ale otec váš nebeský[149]nebeský] -y zapsáno na razuře pase jě. Avšak vy jste viece jich duostojnější[150]duostojnější] duoſtonyeyſſi rkp.. Mt6,27 A kto z vás pomysle muože přičiniti k svéj postavě loket[151]loket] připsáno na okraji jeden[152]jeden] gieden rkp.? Mt6,28 A o svém[153]svém] navíc oproti lat. oděvu co jste pečlivi? Opatřte lilium polské, kterak roste: neusiluje[154]neusiluje] neuſilugie rkp. ani přěde. Mt6,29 Proto vám pravi, že ani Šalomún ve všiej svéj[155]svéj] připsáno na okraji slávě jest okryt jako jedno[156]jedno] giedno rkp. z tohoto. Mt6,30 A když sěno polské, ješto dnes jest, a zajtra bude[157]bude] buude rkp. u pec umetáno, buoh tak odievá, čím viece vás, malé viery? Mt6,31 Protož neroďte býti pečlivi řkúce: Co budem[158]budem] buudem rkp. jiesti nebo píti nebo čím sě odějem[159]odějem] odiegiem rkp.? Mt6,32 Tohoť všeho pohanové hledají. Však vie otec váš, že toho všeho jste potřěbni. Mt6,33 Protož najprvé hledajte královstvie buožieho a spravedlnosti jeho a toto všecko bude[160]bude] buude rkp. vám přidáno. Mt6,34 Protož neroďte býti pečlivi zajtřím, nebo zajtřější den pečliv bude sám sobě. Nebo dnovi bude dosti jeho zlost.“

[VII.]text doplněný editorem[161]VII.] na okraji mladší rukou připsáno VII

Mt7,1 „Neroďte súditi a nebudete[162]nebudete] nebuude rkp. súzeni. Mt7,2 Nebo v kterém súdě budete[163]budete] buudete rkp.

X
124nebuďte] nebuudte rkp.
125jížto] gijzto Kyas 54, gyzto Vraštil 48
126přivra] po -i- razura
127svým] navíc oproti lat., + tuo var.
128činie] navíc oproti lat., + faciunt var.
129řěč] + suo lat.
130tak] + vos lat.
131budete] buudete rkp.
132Buď] Buud rkp.
133odpušči] odpuuſſczi rkp.
134odpustíte] odpuuſtyte rkp.
135odpustí] odpuuſty rkp.
136neodpuščíte] neodpuuſſczite rkp.
137odpuščí] původně odpuſſczity,-t- podtečkováno
138jediné] giedyne rkp.
139zatajení] zatagieny rkp.
140zatajení] zatagieny rkp.
141zkazí] zk- zapsáno na razuře
142Bude] Buude rkp.
143bude] buude rkp.
144bude] buude rkp.
145jednoho] giednoho rkp.
146bude] buude rkp.
147jednoho] giednoho rkp.
148sěje] ſiegie rkp.
149nebeský] -y zapsáno na razuře
150duostojnější] duoſtonyeyſſi rkp.
151loket] připsáno na okraji
152jeden] gieden rkp.
153svém] navíc oproti lat.
154neusiluje] neuſilugie rkp.
155svéj] připsáno na okraji
156jedno] giedno rkp.
157bude] buude rkp.
158budem] buudem rkp.
159odějem] odiegiem rkp.
160bude] buude rkp.
161VII.] na okraji mladší rukou připsáno VII
162nebudete] nebuude rkp.
163budete] buudete rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).