[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<83r83v84r84v85r85v86r86v87r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[85r]číslo strany rukopisua sstupuje do Gehennon, to jest údolé Hennon podlé boku Jebuzea ku poledni. A přicházie k studnici Rogel, Jos18,17 jdúc ku pólnoci a vycházejíc k Ensemes, to jest k studnici slunečné, Jos18,18 i přecházie až ku pahorkóm, kteří jsú proti vstupování do Adomim. A sstupuje k Abenboen, to jest k kameni Boen, syna Rubenova, a přecházie s boku pólnočnieho ku polím a sstupuje na roveň Jos18,19 a pominuje proti pólnoci Bethagla. A jsú východové jejie proti jazyku moře najslanějšieho od pólnoci na konec Jordána ku polodnie straně, Jos18,20 jenž jest meze jeho od východa slunce. Totoť jest vládařstvie synóv Benjamin po mezech jích v ókolí i čeledech všech. Jos18,21 A byla sú města jeho Jericho a Betagla a údolé Kasis, Jos18,22 Betaraba a Samarai a Bethel, Jos18,23 Anim a Afara a Ofra, Jos18,24 ves Hemona a Ofim a Gabee, měst XIIt i vsi jích. Jos18,25 Gabaon a Rama a Beroth Jos18,26 a Mesfe, Kafara a Amosa Jos18,27 a Recem, Jarahel a Karala Jos18,28 a Selai, Elef a Jebus, ješto jest Jeruzalém, Gabaath a Kariath, měst XIIIIt a vsi jích. Totoť jest vládařstvie synóv Benjamin podlé čeledí jích.

 

XIX

Jos19,1 I vyšel jest los druhý synóv Simeonových po rodinách jích. A bylo jest dědictvie Jos19,2 jích uprostřed vládařstvie synóv Juda: Bersabé a Saber a Molada Jos19,3 a Asersua, Bala a Asem Jos19,4 a Teltholach, Betularma Jos19,5 a Siceleg a Bethmarchabot, Asersua Jos19,6 a Bechlewaboth a Saroem, měst XIIIt i vsi jích, Jos19,7 Ain a Remmon a Athar a Asan, města čtyři i vsi jích, Jos19,8 všecky vesnice v ókolí měst těchto až do Balath Berameth proti straně polodní. Totoť jest dědictvie synóv Simeonových podlé rodin jích Jos19,9 v provázku a u vládařství synóv Juda, neb větčie bieše, a proto sú vládli synové Simeonovi v prostředku dědictvie jích. Jos19,10 Spadl jest také los třetí synóv Zabulon po rodinách jích. A učiněna jest meze vládařstvie jích až do Sarith Jos19,11 a vstupuje od moře a Medala i přicházie do Debbasech až ku potoku, ješto jest proti Jekonam Jos19,12 a navracuje se z Sarich proti východu slunečnému do končin Ceselech Tabor. A vycházie k Daberech a vstupuje proti Jasie Jos19,13 a odtud přecházie k straně východu slunečného Getefer a Takasin i vycházie do Remon Amthar a Noa Jos19,14 a obcházie ku pólnoci a Naton. A jsú vycházenie jejie údolé Neptahel Jos19,15 a Katbeth a Balaal a Semron a Jedula a Betleem, měst XIIt i vsi jích. Jos19,16 Toť jest dědictvie pokolenie synóv Zabulon po rodinách jích, města i vesnice jích. Jos19,17 Izacharóv vyšel jest los čtvrtý po rodinách jích. Jos19,18 A bylo jest dědictvie jeho Jezrahel a Kasaloth a Sunen Jos19,19 a Afaraim, Seron a Naarath Jos19,20 a Arabinth a Kaesion, Ames Jos19,21 a Ramech a Engonin a Enada a Betfases Jos19,22 a přicházie meze jeho až do Tabor a Sesima a Bethsemes. A budú vycházenie jeho Jordán měst XVIt i vsi jích. Jos19,23 Toť jest vládařstvie synóv Izachar po rodinách jích, města i vesnice jích. Jos19,24 Spadl jest los pátý pokolení synóv Aser po rodinách jích. Jos19,25 A byla jest meze jích Alchath a Oali a Beten a Axab, Jos19,26 Elmelech a Amaad a Messal a přicházie až do Karmelu mořského a Sioralabanath Jos19,27 a navracuje se proti východu slunce Bethdagon a procházie až do Zabulona a údolé Jeptahel proti pólnoci do Bethemech a Neihel. A vycházie na levici Kabul Jos19,28 a Achran a Roob a Amon a Kananae až k Sidonu velikému Jos19,29 a navracuje se do Norma až k městu najohrazenějšiemu Tyru a až do Osa. a budú vycházenie jeho až do moře z provázku Aciba Jos19,30 a Amma a Afek a Roob, měst XXIItma a vsi jích. Jos19,31 Toť jest vládařstvie synóv Aser po rodinách jích, města i vesnice jích. Jos19,32 Synóv Neptalimových šestý diel spadl jest po čeledech jích. Jos19,33 A počala se meze z Hebel a Helon do[r]do] a Sananim a Adaim, ješto jest Neceb, a Jebnahel až do Lekum a východ jích až k Jordánu. Jos19,34 I navracuje se meze proti západu slunce do Aznoch Tabor a odtud vycházie do Ukoka a přecházie do Zabulona proti poledni a do Aser proti západu slunce a do Juda[s]a do Juda] adonida k Jordánu proti východu slunce. Jos19,35 Města najohrazenějšie Asedim, Ezer a Animath a Rekchat, Cenereth Jos19,36 a Edema a Arama, Asor Jos19,37 a Cedes a Edrai, Nasor Jos19,38 a Jeron a Magdalel, Horem a Bethanat a Betsemes, měst Xt a IXt i vsi jích. Jos19,39 Toť jest vládařstvie pokolenie synóv Neptalim po rodinách jích, města i vesnice jích. Jos19,40 Pokolení synóv Dan po čeledech jích vyšel jest los sedmý. Jos19,41 A byla jest meze vládařstvie jeho Saraa a Eschaol a Hirsemes, to jest město slunce, Jos19,42 Selebin a Haiolon a Jetela, Jos19,43 Helon a Temna a Achron Jos19,44 Heltecen a Jepton a Baalach, Jos19,45 Jud a Benebarach a Jethremmon Jos19,46 a Jer[85v]číslo strany rukopisukon

X
rdo] a
sa do Juda] adonida
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.