[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<96r96v97r97v98r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[98r]číslo strany rukopisupojieti, aby zbudil jméno příbuzného v dědictví jeho. Ru4,6 Jenž odpovědě: Postúpaji od práva příbuznosti, neb zajisté potomka čeledi mé nemám zahladiti. Ty mého požívaj práva, kteréhož že sem rád prázden, vyznávám. Ru4,7 A ten bieše obyčej za staradávna v Izraheli mezi příbuznými: a jestliže kdy jeden druhému svého práva postúpáše, aby bylo pevné postúpenie, zzúváše člověk obuv svú a dáváše bližniemu svému. To bieše svědectvie postúpenie v Izraheli.. Ru4,8 Protož řekl jest příbuznému Booz: Szuj obuv tvú. Kterúžto ihned szul jest s nohy své. Ru4,9 Tehdy on větčím urozením i všemu lidu vece: Svědkové vy jste dnes, že sem obdržel všecky věci, které sú byly Elimelechovy a Chelion a Málon, když mi vzdává Noemi. Ru4,10 A Ruth moabitskú, ženu Málonovu, v manželstvie přijímám, abych zbudil jméno umrlého v dědictví jeho, aby jméno jeho z čeledi jeho i z bratří i z lidu nebylo zahlazeno. Vy, vece, této věci svědkové jste. Ru4,11 Odpověděl jest vešken lid, kterýž bieše v bráně, i větčí[ah]větčí] wietċím urozením: My sme svědkové. Učiň hospodin tu ženu, která vcházie do domu tvého, jako Rachel a Liu, kteréž sú vzdělaly dóm izrahelský, aby byla příklad ctnosti v Efrata a měla jméno slavné v Betlémě. Ru4,12 A buď dóm tvój jako dóm Fares, jehožto jest Tamar urodila Judovi, z semene, kteréž by tobě dal Pán z této dievky. Ru4,13 Tehdy vzal jest Booz Ruth a pojal jí za ženu. I všel jest k ní a dal jest jie Pán, aby počala a porodila syna. Ru4,14 I řekly sú ženy k Noemi: Požehnaný Pán, jenž jest netrpěl, aby zhynul náměstek čeledi tvé, aby nazváno bylo jméno jeho v Izraheli. Ru4,15 A aby jměla, kto by těšil duši tvú a vychoval[ai]vychoval] wychopil starost. Neb z nevěsty tvé urodil se jest, jenž tě bude milovati a mnohemť jest tobě lepí, než kdyby měla sedm synóv. Ru4,16 A přijemši Noemi dietě, položila jest v lónu svém a chovačky a pěstúnky úřadu požíváše. Ru4,17 I súsedské ženy spolu radováchu se jie a řkúce: Narodil se jest syn Noemi, nazvali sú jméno jeho Obet. Ten jest otec Izai, otce Davidova. Ru4,18 Toto jsú národové Faresovi: Fares zplodil Ezroma, Ru4,19 Ezrom zplodil Árana, Áran zplodil Aminadaba, Ru4,20 Aminadab zplodil Naazona, Naazon zplodil Salmona, Ru4,21 Salmon zplodil Booza, Booz zplodil Obeta, Ru4,22 Obet zplodil Izai, Izai zplodil Davida.

Skonaly se knihy Ruth

X
ahvětčí] wietċím
aivychoval] wychopil
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.