[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<81r81v82r82v83r83v84r84v85r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Amo[83r]číslo strany rukopisurejský, Kananejský a Ferezejský a Evejský a Jebuzejský. Jos12,9 Král Jericho jeden, král Hai, ješto jest z boku Betel, jeden, Jos12,10 král jeruzalémský jeden, král ebronský jeden, Jos12,11 král Jerimoch jeden, král Lachis jeden, Jos12,12 král Eglon jeden, král Hazer jeden, Jos12,13 král Dabir jeden, král Gader jeden, Jos12,14 král Herma jeden, král Heret jeden, Jos12,15 král Lebna jeden, král Odolam jeden, Jos12,16 král Maceda jeden, král Betel jeden, Jos12,17 král Kafna jeden, král Affer jeden, Jos12,18 král Saron jeden, Jos12,19 král Madon jeden, král Azor jeden, Jos12,20 král Sameron jeden, král Aksaf jeden, Jos12,21 král Cenach jeden, král Magedo jeden, Jos12,22 král Cedes jeden, král Jathanem jeden, král Karmeli jeden, Jos12,23 král Dor a vlasti Dor jeden, král lidu Galgal jeden, Jos12,24 král Affer jeden, král Tersa jeden. Všickni králové jeden a třidceti.

 

XIII

Jos13,1 Jozue starý a mnohého věku bieše. I řekl jest Pán k němu: Sstarals se a dlúhověký jsi a země přeširoká opuštěna jest, kterážto ještě losem nenie rozdělena všecka. Jos13,2 T. Galilea, Filistim a všecka Gesuri Jos13,3 od potoka kalného, jenž rozvlažuje Ejipt, až do mezí akaronských proti pólnoci, země kanaanská, kteráž na pět králíkóv Filistim dělí se: gazejského a azotského, askalonitského[n]askalonitského] aſkalanitſkého, getejského a akaronitského. Jos13,4 Ale ku polodni jsú Evejští, všecka země kananejská a Mara Sidonských až do Afeka a krajóv Amorejského Jos13,5 i jeho krajin, libanský také kraj proti východu slunečnému od Balgat pod hóru Hermon, doňadž nevejdeš do Emach. Jos13,6 Všech, kteříž bydlé na hóře od Libana až do vód Masrefat i všickni Sidonští. Já jsem, jenž zahlazuji je od tváři synóv izrahelských. Protož ať přijde v diel dědictvie Izrahel, jakož sem přikázal tobě. Jos13,7 A nynie rozděl zemi k vládařství devateru pokolení a polovici pokolení Manasse, Jos13,8 s nímžto Ruben a Gád vládli sú zemí, kterúž jest dal jím Mojžieš, služebník Páně, za potokem Jordánským k straně východu slunečného Jos13,9 od Aroer[o]Aroer] auer, ješto ustaveno jest na břehu potoka Arnon a naprostřed údolé i všecka pole Medaba až do Dibon Jos13,10 i všecka města Seon, krále amorejského, jenž jest kraloval v Ezebon, až do mezí synóv Amonových Jos13,11 a Galadských a do meze Gesuri a Machati i všicku hóru Hermon i vešken Bazan až do Saleka, Jos13,12 všecko královstvie Og v Bazan, jenž jest kraloval v Astarot a v Edrai. On jest byl z óstatkóv Rafaim i zbil jest je Mojžieš a zahladil. Jos13,13 A nechtěli sú zatratiti synové izrahelští Gesuri a Machati i přebývali sú uprostřed Izrahele až do nynějšieho dne. Jos13,14 Ale pokolení Levi nedal jest vládařstvie, ale ofěry a oběti pána boha izrahelského, toť jest jemu dědictvie, jakož jest mluvil jemu. Jos13,15 Protož dal jest Mojžieš vládařstvie pokolení synóv Ruben podlé rodóv jích. Jos13,16 A byla jest meze jích od Aroer, kteréž leží na břehu potoka Arnon a uprostřed údolé téhož potoka, všicku roveň, ješto vede do Medeba Jos13,17 a do Ezebon i všecky vesnice jích, ješto jsú v polích, Dibon také a Abamothbaal a město Baalmaon, Jos13,18 Jessa a Cerimoch a Mefe Jos13,19 a Kariathaim a Sabama a Sarathazar na hóře údolé Jos13,20 Betfeor a Asedoch, Fazga a Betaisimoch, Jos13,21 všecka města polnie i všecka královstvie Seon, krále amorejského, jenž jest kraloval v Ezebon, jehož jest zabil Mojžieš s kniežaty madianskými, Eveum a Recem a Sur a Ur a Rebee, vévody Seonovy, přebyvatele země, Jos13,22 a Balaama, syna Beor, proroka, zabili sú synové izrahelští mečem s jinými zabitými. Jos13,23 I učiněna jest meze synóv Ruben Jordánská řeka. Totoť jest Rubenitských vládařstvie po jích rodiech měst i vesnic. Jos13,24 A dal jest Mojžieš pokolení Gád i synóm jeho po rodinách jích vládařstvie, jehož tento jest rozdiel: Jos13,25 meze Jazer i všecka města galaadská a polovici strany země synóv Amonových až do Aroer, ješto jest proti Rabba. Jos13,26 A od Esebona až do Ramoth, Masse a Batanim a Amanaim až do mezí Dabir. Jos13,27 V údolé také Betaraam a Betnemra a Sokot a Safan, ostatní stranu královstvie Seon, krále Esebon, toho také Jordána konec jest až do poslednie strany moře Ceneret za Jordánem k straně východu slunce. Jos13,28 Totoť jest vládařstvie synóv Gád po čeledech jích, města i vsi jích. Jos13,29 Dal jest i polovici pokolení Manasse i synóm jeho podlé rodin jích vládařstvie, Jos13,30 jehožto tento počátek jest: Amanaim, vešken Bazan i všecka královstvie Og, krále Bazan, i všecky vesnice Air, ješto jsú v Bazan, LXt měst Jos13,31 a pól strany Galaad, Astaroth a Edrai, města královstvie Oga v Bazan, synóm Machir, syna Manasse, polovice strany synóv Machir podlé rodin jích. Jos13,32 Toto vládařstvie rozdělil jest Mojžieš v polích moabských za Jordánem

X
naskalonitského] aſkalanitſkého
oAroer] auer
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.