[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<81v82r82v83r83v84r84v85r85v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[83v]číslo strany rukopisuproti Jericho k straně východu slunečnému, Jos13,33 ale pokolení Levi nedal jest vládařstvie, neb pán bóh izrahelský on jest vládařstvie jeho, jakož mluvil jest jemu.

 

XIIII

Jos14,1 Toto jest, co sú vládli synové izrahelští v zemi kanaanské, kterúž jím byl dal Eleazar kněz a Jozue, syn Nunóv, a kniežata čeledí po pokoleních izrahelských, Jos14,2 losem děléce všecky věci, jakož bieše přikázal Pán v ruce Mojžiešově devateru pokolení a polovici pokolení. Jos14,3 Neb dvěma pokolením a polovici dal bieše Mojžieš za Jordánem vládařstvie kromě levit, kteřížto nic země nepřijeli sú mezi bratřími svými. Jos14,4 ale na jích miesto biechu vstúpili synové Jozefovi ve dvě pokolení jsúce rozděleni, Manasse a Efraim. Ani sú přijeli levitové jiného dielu na zemi, jedno města k přebývaní a předměstie jích k krmení hovad a bravóv jích. Jos14,5 Jakož přikázal byl Pán Mojžiešovi, tak učinili sú synové izrahelští a rozdělili sú zemi. Jos14,6 A tak přistúpili sú synové Juda k Jozue v Galgala i mluvil jest k němu Kalef, syn Jefonóv, Cenezeus: Znáš, co jest mluvil Pán k Mojžiešovi, člověku božiemu, o mně a o tobě v Kadesbarne. Jos14,7 Čtyřidceti let biech, když mě jest poslal Mojžieš, služebník Páně, z Kadesbarne, abych znamenal zemi, a zvěstoval sem jemu, co mi se pravého vidělo. Jos14,8 Ale bratřie mojí, kteří sú vstúpili se mnú, rozpustili sú srdce lida, a nicméně já jsem následoval pána boha mého. Jos14,9 I přisáhl jest Mojžieš v ten den řka: Zemi, kterúž jest tlačila noha tvá, bude vládařstvie tvé i synóv tvých na věky, neb si následoval pána boha tvého. Jos14,10 Protož pójčil jest mi Pán života, jakož jest slíbil, až do nynějšieho dne. Čtyřidceti a pět let jsú, jakž jest mluvil Pán slovo toto k Mojžiešovi, když chodieše Izrahel po púšti. Dnes osmdesáte a pět let jsem, Jos14,11 tak moha jakož toho času mohl sem, kdyžto k špehování poslán sem. Toho času ve mně síla až dodnes trvá tak k bojování jako k chození. Jos14,12 Protož daj mi hóru tuto, kterúž jest slíbil Pán, kdyžs ty také slyšal, na nížto Enachim jsú a města veliká ohražená, zdali snad Pán bude se mnú a budu moci shladiti je, jakož mi jest zaslíbil. Jos14,13 I požehnal jest jemu Jozue a dal Hebron u vládařstvie, Jos14,14 až toho času bylo jest Hebron Kalefóv, syna Jefonova, Cenezea, až do nynějšieho dne, neb následoval jest pána boha izrahelského. Jos14,15 Jméno Hebron prvé slovieše Kariatarbe, Adam najvětčí tu mezi Enachim položen jest a země přestala jest od bojóv.

 

XV

Jos15,1 Protož los synóv Jude po rodinách jích tento jest byl: od meze Edom až do púště Sin proti poledni a až do poslednie strany polednie strany. Jos15,2 Počátek jeho od svrchku moře najslanějšieho a od jazyka jeho, ješto patří na poledne. Jos15,3 A vyjde proti vstúpení štírovému a procházie do Sina a vstupuje do Kadesbarne a přicházie do Efroma, vstupuje k Daram a obkličuje Kariakaa Jos15,4 a odtad přecházeje do Asemona a přicházeje ku potoku ejiptskému i budú meze jeho moře veliké. Tento bude konec polednie strany. Jos15,5 Ale od východu slunce bude počátek moře najslanějšieho až ku posledkóm Jordána i ty věci, kteréž patřie na pólnoci, od jazyka mořského až do též řeky jordánské. Jos15,6 A vstupuje meze do Bethagla a jde od pólnoci do Betaraba vzcházejíc k kameni Boem, synóv Ruben, Jos15,7 a chýléc se až k mezem Debera z údolé Achorova proti pólnoci patřéc do Galgala, ješto jest proti vzcházení do Adonium od polednie strany potoka a jde k vodám, ješto slovú studnice Slunečná. I budú východové jejie k studnici Rogel Jos15,8 a vstupuje po údolé syna Ennon k boku Jebuzejského ku polodni, to jest Jeruzalém. A odtud se pozdvíhajíc k vrchu hóry, kteráž jest proti Gehemon k západu slunce na svrchku údolé Rafaim proti puolnoci. Jos15,9 I jde od vrchu hóry až k studnici vody Neptoa a přicházie až k vesnicem hóry Efron a chýlí se do Balaa, ješto jest Kariatarim, to jest město lesné. Jos15,10 I obcházie z Balaa proti západu slunečnému až k hóře Seir a jde podlé boku hóry Jarim ku pólnoci do Cheslon a sstupuje do Betsames a jde do Tamna Jos15,11 a přicházie proti pólnoci strany Akkaron k boku a chýlí se do Sechrona. A jde na hóru Baala i přicházie do Jebuhel a moře velikého proti západu slunce koncem se zavierá. Jos15,12 Tyto jsú meze synóv Juda v ókolí v rodinách jích. Jos15,13 Ale Kalefovi, synu Jefonovu, dal jest diel uprostřed synóv Juda, jakož byl přikázal jemu Pán, Kariatarbe, otce Enach, to jest Hebron. Jos15,14 I zahladil jest z něho Kalef tři syny Enachovy Sesai a Haiman a Tolmai z rodu Enach. Jos15,15 A odtud vstúpiv přišel jest k přebyvatelóm Dabir, ješto dřieve slovieše Kariatsefer, to jest město listóv. Jos15,16 I řekl jest Kalef: Ktož

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 7 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).