[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<82v83r83v84r84v85r85v86r86v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ma[84v]číslo strany rukopisunasse kromě země Galaad a Basan za Jordánem. Jos17,6 Neb dcery Manasse vládly sú dědictvím uprostřed synóv jeho a země Galaad padla jest v los synóv Manasse[6]chybějící text Jos17,7[7]chybějící text, homoiot. od Aser, Machimat, ješto patří do Sechem a vycházie na pravici podlé přebyvatelóv studnice Tafue. Jos17,8 Zajisté v los Manasse bieše padla země Tafue, ješto jest podlé mezí Manasse, synóv Efraim Jos17,9 a sstupuje meze údolé Třtěného na poledne potoka měst Efraim, kteráž uprostřed jsú měst Manasse. Meze Manasse od pólnoci potoka a východ jeho jde k moři Jos17,10 tak, aby od poledne bylo vládařstvie Efraim a od pólnoci Manasse a obojie zavřelo moře a aby se spojila vespolek v pokolení Aser od pólnoci a v pokolení Izachar od východu. Jos17,11 I bylo jest dědictvie Manasse v Izacharovi a v Aser Betsan i vesnice jeho a Jeblaam s vesničkami svými a přebyvatelé Dor s městy svými, přebyvatelé také Endor s vesničkami svými a přebyvatelé Tenach s vesničkami svými a přebyvatelé Macedo s vesnicemi svými a třetie strana města Nofet. Jos17,12 Aniž sú mohli synové Manasse těch podvrátiti měst, ale počal jest Kananejský bydliti v zemi této. Jos17,13 Ale když sú se zmohli synové izrahelští, poddali sú Kananejské a učinili sú sobě úročníky aniž sú zbili jích. Jos17,14 I mluvili sú synové Jozefovi k Jozue a řekli sú: Pročs mi dal vládařstvie losu a provázka jednoho, poněvádž sem tak velikého množstvie a požehnal mi Pán? Jos17,15 K nímžto Jozue vece: Jsi li lid mnohý, vstup do lesa a prosekaj sobě miesta v zemi Ferezejského a Rafaim, neb úzké jest tobě vládařstvie hóry Efraim. Jos17,16 Jemuž odpověděchu synové Jozefovi: Nebudem moci na hory vstúpiti, když železných vozóv požívají Kananejští, kteříž přebývají v zemi polní, v kteréžto položeny sú Betsan s vesnicemi svými a Jezrahel, polovici vládna údolé. Jos17,17 I řekl jest Jozue k domu Jozefovu, Efraim a Manasse: Lid mnohý jsi a veliké síly, nebudeš mieti losu jednoho, Jos17,18 ale pójdeš na hóru a prosekáš sobě a učistíš k přebývaní miesta a budeš moci dále projíti, když podvrátíš Kananejského, jehož pravíš, že má železné vozy a jest přesilný.

 

XVIII

Jos18,1 I sebrali sú se všickni synové izrahelští v Silo a tu sú rozbili stánek svědectvie a byla jest jím země poddána. Jos18,2 Ale ostali sú synóv izrahelských sedm pokolení, ješto ještě nebiechu vzeli vládařství svých. Jos18,3 K nímžto Jozue vece: Dokud mdléte leností a nevcháziete k vládnutí země, kterúž pán bóh otcóv vaších dal jest vám? Jos18,4 Vyvolte ze všech pokolení tři muže, abych je poslal, ať jdú a obejdú zemi i popíší jí podlé čísla každého množstvie a ať by vznesli ke mně, co by popsali. Jos18,5 Rozdělte sobě zemi na sedm strán: Judas buď v mezech svých od polodnie strany a dóm Jozefóv od pólnoci. Jos18,6 Prostřední zemi mezi těma na sedm strán popište a sem přijdete ke mně, abych před pánem bohem vaším pustil vám zde los, Jos18,7 neb nenie vám zde los, neb nenie mezi vámi dielu levit, ale kněžstvie Páně jest jích dědictvie. Ale Gád a Ruben a polovice pokolenie Manasse již biechu vzeli vládařstvie svá za Jordánem na straně východu slunečného, kteráž dal jest jím Mojžieš, služebník Páně. Jos18,8 A když sú vstali mužie, aby šli ku popisování země, přikázal jest jím Jozue řka: Obejděte zemi a popište jí a vraťte se ke mně a zde před pánem bohem vaším v Silo pustím vám los. Jos18,9 A tak šli sú a obchodivše jí, na sedm strán rozdělili sú popsavše na knihách i vrátili sú se k Jozue do stanóv v Silo. Jos18,10 Jenž pusti losy před Pánem v Silo a rozdělil jest zemi synóm izrahelským na sedm strán. Jos18,11 I vstúpil jest los první synóv Benjamin po čeledech jích, aby vládli zemí mezi syny Juda a syny Jozefovými. Jos18,12 A byla jest meze jích proti pólnoci u Jordána, jdúc podlé boku Jericho pólnočnie strany a odtud proti západu slunce k horám vstupujíc a přicházejíc ku púšti Betaven Jos18,13 a procházejíc podlé Luzan ku polodni, to jest Betel i sstupuje do Ataroth Addar na hóru, ješto jest ku polodni Betorona nižšiehoJos18,14 a chýlí se odcházejíc proti moři od poledne hóry, kteráž patří k Beteron proti větru polodniemu a jsú východové jejie do Kariatbaal, ješto slóve i Kariatiarim, město[q]město] mieſta synóv Juda. Toť jest strana proti moři a západu slunce, Jos18,15 ale od poledne ot strany Kariatiarim vycházie meze proti moři a přicházie až k studnici vód Neptoa Jos18,16 a sstupuje na stranu hóry, ješto patří na údolé synóv Ennon a jest proti pólnočnie straně v poslední straně údolé Rafaim

X
qměsto] mieſta
6chybějící text
7chybějící text, homoiot.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.