[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<82r82v83r83v84r84v85r85v86r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[84r]číslo strany rukopisuby pobil Kariatsefer a dobyl jeho, dám jemu Axu, dceru mú, za ženu. Jos15,17 I dobyl jest jeho Otoniel, syn Cenezóv, bratr Kalefóv mladší, i dal jest jemu Axu, dceru svú, za ženu. Jos15,18 Jenž když spolu jdiešta, poradi jie muž její, aby uprosila u otce svého pole. I vzdychala jest, jakž sedieše na osle, jiežto Kalef vece: Co máš? Jos15,19 A ona odpovědě: Daj mi požehnánie: zemi polodní a uschlú dal si mi, přičiň i vlažnú. A tak dal jest jí Kalef vlažnú shóry i sdóla. Jos15,20 Totoť jest vládařstvie pokolenie synóv Juda po rodinách jích. Jos15,21 A biechu města od posledních krajin synóv Juda podlé mezí edomských od poledne: Kabsahel a Eder a Jakur, Jos15,22 Akcina a Dimona a Ada Jos15,23 a Cedes a Asor, Jethan, Jos15,24 Zifech, Celem, Baloch Jos15,25 a Asor, Nove a Kariot, Jesrom, to jest Asor, Amam, Jos15,26 Same a Molada Jos15,27 a Aser, Gedda a Asemon, Bethfelech Jos15,28 a Asersuar a Bersabé a Bazochia, Jos15,29 Bála a Humesem Jos15,30 a Beltolad, Axul a Harma, Jos15,31 Siceleg a Medemena a Sesemia, Jos15,32 Lebaoth a Selim a Haen, Remmon. Všecka města IXt a XXti i vsi jích. Jos15,33 Ale v polích jest Haul a Saraa a Asena Jos15,34 a Azanoe a Enganum, Tafna a Enaim a Jos15,35 Jerimoch, Adulam, Sokko a Azeka Jos15,36 a Sarim, Aditaim a Gedera a Giderotaim, měst XIIIIte i vsi jích. Jos15,37 Sanan a Adesa a Malgalad, Jos15,38 Delean a Mesfa a Jektel, Jos15,39 Lachis a Baschat a Aglon, Jos15,40 Tebbon a Lehemas a Chedis Jos15,41 a Gederoch, Betdagon a Neema a Maceda, měst XVIt i vsi jích. Jos15,42 Labana a Eter a Asan, Jos15,43 Jepta a Esna a Nesibi, Jos15,44 Ceila a Achzib a Maresa, měst IXt i vsi jích. Jos15,45 Akkaron s předměstími a vesnicemi svými. Jos15,46 Od Akkarona až do moře všecky věci, kteréž se chýlé k Azotu a vesnicem jeho, Jos15,47 Azotus s vesnicemi svými, Gaza s vesnicemi a véskami svými až do potoka ejiptského a moře velikého meze jeho. Jos15,48 A na hóře Samir a Jether a Sokko Jos15,49 a Edenna, Kariatsenna, to jest Dabir, Jos15,50 Anab, Ascemo a Anim, Jos15,51 Gosen a Olon a Gilo, měst XIt i vsi jích. Jos15,52 Arab a Roma a Esaan, Jos15,53 Jamim a Bethtafua a Afeka, Jos15,54 Akma a Kariatarbe, to jest Ebron, a Sior, měst IXt i vsi jích. Jos15,55 Maon a Chermel a Zif a Lotae, Jos15,56 Jezrahel a Jukadam a Zanoe, Jos15,57 Akaim, Sabaa a Tamna, měst Xt a vsi jích. Jos15,58 Alul a Betsur a Gedor, Jos15,59 Marech a Bethanot a Heltecen, měst šest i vsi jích. Jos15,60 Kariathbaal, to jest Kariatiarim, město lesné a Areba, městě dvě i vsi jích. Jos15,61 Na púšti Betharaba, Meddin, Aschacha Jos15,62 a Nepsan a město[p]město] mieſta Solné a Engadi, měst šest i vsi jích. Jos15,63 Ale Jebuzea, přebyvatele jeruzalémského, nemohli sú synové Juda zahladiti i přebýval Jebuzeus s syny Juda v Jeruzalémě až do nynějšieho dne.

 

XVI

Jos16,1 I spadl jest los synóv Jozefových od Jordána proti Jericho a vód jeho od východu slunce. Púšť, kteráž vzcházie od Jericho k horám Betel Jos16,2 a vycházie z Betel k Luzam a jde přes mezi Archi a Taroth Jos16,3 a sstupuje k západu slunečnému podlé meze Jefleti až do mezí Bethoron nižšie a Gazer a skonávají se krajiny jeho mořem velikým Jos16,4 a vládli sú synové Jozefovi Manasse a Efraim. Jos16,5 I učiněna jest meze synóv Efraimových po rodinách jích i vládařstvie jích proti východu slunečnému Astaroth Addar až do Betoron vyšieho Jos16,6 a vycházejí končiny do moře. Ale Makmechat na pólnoci patří a obcházie meze proti východu slunečnému v Tanat Selo a přecházie od východu slunečného Janoe Jos16,7 a sstupuje z Janoe do Atarot a Noarata i přicházie do Jericho a vycházie k Jordánu Jos16,8 z Kafna a procházie proti moři v údolí Třtěném a jsú východové jeho do moře najslanějšieho. Toť jest vládařstvie pokolenie synóv Efraimových po čeledech jích. Jos16,9 Města, kteráž otdělena jsú synóm Efraim u prostředku vládařstvie synóv Manasse i vsi jích. Jos16,10 A nezabili sú synové Efraim Kananejského, jenž bydléše v Gazer. I přebýval jest Kananejský uprostřed Efraima až do dne tohoto, dávaje daň.

 

XVII

Jos17,1 I spadl jest los pokolení Manasse, neb on jest prvorozený Jozefóv, Machir, prvorozenému Manassovu, otci Galaad, jenž jest byl muž bojovný a měl jest vládařstvie Galaad a Basan, Jos17,2 i ostatním synóv Manasse podlé čeledí jích, synóm Abiezer a synóm Elech a synóm Ezrihel a synóm Sechem a synóm Efer a synóm Semida. Títo jsú synové Manasse, syna Jozefova, mužie po rodinách jích. Jos17,3 Ale Salfaat, synu Efer, syna Galaad, syna Machir, syna Manasse, nebiechu synové, ale samy dcery, jíchžto tato jsú jména: Maala a Noa, Egla a Melcha a Tersa. Jos17,4 I přišly sú před obličej Eleazara kněze a Jozue, syna Nun, i kniežat řkúce: Pán přikázal jest skrze ruce Mojžiešově, aby dáno bylo nám vládařstvie uprostřed bratří[5]chybějící text, homoiot. otce jích. Jos17,5 I spadly sú provázkóv deset Ma[84v]číslo strany rukopisunasse

X
pměsto] mieſta
5chybějící text, homoiot.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.