[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<83v84r84v85r85v86r86v87r87v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Jer[85v]číslo strany rukopisukon a Arekon s mezí, ješto patří do Joppen Jos19,47 a v tom konci se zavierá. I vstúpili sú synové Dan a bojovali sú proti Laesem a dobyli sú jeho a pobili jej v ústech meče a vládli sú a přebývali v něm, nazývajíce jméno jeho Laesem Dan ze jména Dan, otce svého. Jos19,48 Toť jest vládařstvie pokolenie synóv Dan po rodinách jích, města i vesnice jích. Jos19,49 A když dokona zemi losem děliti všem po pokolení jích, dali sú synové izrahelští vládařstvie Jozue, synu Nun, prostřed sebe, Jos19,50 podlé přikázanie Páně město, kteréhož jest žádal, Temnath Saraa na hóře Efraim. I udělal jest město a přebýval v něm. Jos19,51 Tato jsú vládařstvie, kteráž losem dělili sú Eleazar kněz a Jozue, syn Nun, a kniežata čeledí i pokolení synóv izrahelských v Silo před Pánem u dveří stánku svědectvie, i rozdělili sú zemi.

 

XX

Jos20,1 I mluvil jest Pán k Jozue řka: Mluv synóm izrahelským a řci jím: Jos20,2 Otdělte města utiekavých, o níchž mluvil sem k vám skrze ruku Mojžiešovu, Jos20,3 aby utekl do ních, ktož by koli duši zabil jsa nevědom, aby mohl utéci hněvu bližnieho, jenž mstitel jest krve. Jos20,4 A když k jednomu těch měst utekl by, stane před branú města a mluviti bude starším města toho ty věci, kteréž by jeho nevinna dokázali. A tak přijmú jeho a dadie jemu miesto k přebývaní. Jos20,5 A když by mstitel krve jeho honil, nevydadie v ruce jeho, neb nevěda zabil jest bližnieho jeho, ani před dvěma dny nebo třmi dojišťuje se jeho nepřietel. Jos20,6 A přebývati bude v městě tom, dokudž nestane před súdem, příčinu pokládaje účinka svého a dokudž by neumřel kněz veliký, kterýž by byl v tom času. Tehdy se navrátí vražedlník a vejde do města a do domu svého, z něhož bieše utekl. Jos20,7 I ustavili sú Cedes v Galilei hóry Neptalim a Sichem na hóře Efraim a Kariatarbe, to jest Hebron, na hóře Juda. Jos20,8 A za Jordánem proti vzchodu slunečnému strany Jericho ustavili sú Bozor, ješto postaveno jest v polní púšti z pokolenie Ruben, a Ramoth v Galaad z pokolenie Gád a Gaulon v Bazan z pokolenie Manasse. Jos20,9 Tato města ustavena jsú všem synóm izrahelským i příchozím, kteříž přebýváchu mezi ními, aby utekl do ních, ktož by duši z nevědomie urazil a neumřel v ruce bližnieho, vylité krve pomstiti žádajícieho, dokudž by nestal před lidem, vyličuje při svú.

 

XXI

Jos21,1 I přistúpili sú kniežata čeledi Levi k Eleazarovi knězi a k Jozue, synu Nun, a k vévodám národóv po všech pokoleních synóv izrahelských Jos21,2 i mluvili sú k ním v Silo v zemi kananejské a řekli sú: Pán jest přikázal skrze ruku Mojžiešovu, aby dána byla nám města k přebývaní a předměstie jích k krmení dobytka. Jos21,3 I dali sú synové izrahelští z vládařství svých podlé přikázanie Páně města i předměstie jích. Jos21,4 I vyšel jest los v čeledi Kaat synóv Árona kněze z pokolenie Juda a Simeon a Benjamin měst XIIIt. Jos21,5 A jiným synóm Kaat, t. levitám, kteříž zbýváchu, z pokolení Efraim a Dan a z polovice pokolenie Manasse měst Xt. Jos21,6 Ale synóm Jerson vyšel jest los, aby přijeli z pokolení Izachar a Aser a Neptalim a z polovice[t]polovice] plowice pokolenie Manasse [v Bazan]text doplněný editorem měst číslem třinácte. Jos21,7 A synóm Merari po rodinách jích z pokolení Ruben a Gád a Zabulon měst XIIt. Jos21,8 I dali sú synové izrahelští levitám města a předměstie jích, jakož jest přikázal Pán skrze ruku Mojžiešovu, všech po losu podělujíc. Jos21,9 Z pokolení synóv Juda a Simeon dal jest Jozue města, jíchžto jsú tato jména. Jos21,10 Synóm Áronovým po čeledech Kaat levitského rodu, neb první los jím vyšel jest Jos21,11 Kariatarbe, otce Enachova, ješto slóve Ebron, na hoře Juda i předměstie jeho v ókolí. Jos21,12 Ale dědiny a vsi jeho bieše dal Kalefovi, synu Jefone, k vládařství. Jos21,13 Protož dal jest synóm Árona kněze Hebron, útočiště město, i předměstie jeho a Lebnam s předměstími jeho Jos21,14 a Jether a Uschimon Jos21,15 a Helon, Dabir, Jos21,16 Aham a Jektan a Betsemes s předměstími jích, měst IXt z pokolení, jakož řečeno jest, ze dvú. Jos21,17 Ale z pokolenie synóv Benjamin Gabaon a Gabee Jos21,18 a Anaroth a Almon s předměstími jích, města čtyři. Jos21,19 Všecka spolu města synóv Árona kněze XIIIt s předměstími jích. Jos21,20 Ale jiným po čeledech synóm Kaat levitského rodu toto jest dáno vládařstvie. Jos21,21 Z pokolenie Efraim město útočiště Sichem s předměstími jích na hóře Efraim a Gazer Jos21,22 a Cebsani a Bethoron s předměstími jích, města čtyři. Jos21,23 Z pokolenie také Dan Eltete a Geberon Jos21,24 a Hialon a Getremnon s předměstími jích, města čtyři. Jos21,25 Ale z polovice pokolenie Manasse Tanach a

X
tpolovice] plowice
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.