[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<78v79r79v80r80v81r81v82r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[80r]číslo strany rukopisuvšickni bojovníci jednú přes den, tak učiníte za šest dní. Jos6,4 Ale sedmého dne ať vezmú kněžie sedm trub, jíchžto obyčej jest v milostivém létu, a ať předejdú archu zaslíbenie a sedmkrát obejděte město a kněžie trúbiti budú v trúby. Jos6,5 A když by zavzněl hlas trub delší a prolomitější a v uších vašich by zvučel spolu, křikne vešken lid voláním převelikým a zdi města krumfeštnie padnú i vejdú všickni skrze miesto, proti kterému by stáli. Jos6,6 Tehdy povolal jest Jozue, syn Nunóv, kněží a řekl jest k ním: Vezměte archu zaslíbenie a sedm jiných kněží vezměte sedm trub léta milostivého a jděte před archu Páně. Jos6,7 K lidu také vece: Jděte a obcházejte město v ódění, předcházejíce archu zaslíbenie Páně. Jos6,8 A když Jozue slova dokona a sedm kněží v sedm trub zatrúbichu před archú zaslíbenie Páně Jos6,9 a vešken v ódění zástup by předcházel a ostatnie obec za za archú jdieše a všecky věci trúbami zvučiechu Jos6,10 a bieše přikázal Jozue lidu řka: Nebudete volati ani bude slyšien hlas váš a nikterá řeč z úst vaších vyjde, dokudž nepřijde den, v němž bych vám řekl: Volajte a křičte! Jos6,11 Protož obešla jest archa Páně město jednú přes deň i vrátila se jest do stanóv i zóstala jest tu. Jos6,12 Tehdy když Jozue v noci povsta, vzeli sú kněžie archu Páně Jos6,13 a sedm z ních sedm trub, jíchžto v letech milostivých požívanie jest, i předcháziechu archu Páně chodiece a trúbiece. A oděný lid jdieše před ními a lid ostatní jdieše za archú [a]text doplněný editorem v trúby trúbieše. Jos6,14 I obešli sú město druhého dne jednú i vrátili sú se do stanóv. Tak sú učinili za šest dní. Jos6,15 Ale sedmého dne na úsvitě povstavše obcházeli sú město, jakož zpósobeno bieše, sedmkrát. Jos6,16 A když v sedmém obcházení v trúby zatrúbichu kněžie, řekl jest Jozue ke všemu Izraheli: Křičte, neb dal jest Pán vám město. Jos6,17 A buď město toto prokleté i všecky věci, kteréž v něm jsú, Pánu, sama Raab nevěstka buď živa se všemi, kteříž s ní v domu jsú, neb jest skryla posly, kteréž smy poslali. Jos6,18 Ale vy se varujte[g]varujte] wruyte, abyšte z těch věcí, které sú vám zapovědieny, ničehož se nedotýkali, a byli byšte přestúpením vinni a všickni stanové izrahelští pod hřiechem by byli a zarmútili se. Jos6,19 Ale což by koli zlata nebo střiebra bylo a nádobí měděných i železa, Pánu posvěceno buď a odloženo v pokladech jeho. Jos6,20 Tehdy když vešken voláše lid a v trúby trúbiechu, když v uší množstvie všeho hlas a zvuk[h]zvuk] wuk vznieše, zdi ihned padly sú. I vstúpil jest každý skrze miesto, kteréž proti němu bieše, i dobychu města Jos6,21 a zbili sú všecky věci, kteréž v něm biechu od muže až do ženy, od mláďátka až do starého, voly také i ovce i osly v ústech meče zbili sú. Jos6,22 Ale dvěma mužoma, kteříž posláni biechu špehéřóm, řekl jest Jozue: Vejděte do domu ženy nevěstky a vyveďte jí i všecky věci, kteréž jejie jsú, jakož ste jie přísahu utvrdili. Jos6,23 A všedše mládenci, vyvedli sú Raab i rodiče jejie, bratří také i vešken nábytek i rodinu její a kromě stanóv izrahelských kázali sú býti. Jos6,24 Ale město i všecky věci, kteréž v něm biechu, zapálili sú kromě střiebra a zlata a nádob měděných a železa, kteréž do pokladnice Páně posvětili sú. Jos6,25 Ale Raab nevěstce i domu otce jejie i všem věcem, kteréž mějieše, káza Jozue živu býti i bydlili sú uprostřed Izrahele až do nynějšieho dne, protože by skryla posly, kteréž bieše poslal, aby špehovali Jericho. V tom času zlořečil jest Jozue řka: Jos6,26 Zlořečený muž před hospodinem, kto by vzbudil a vzdělal město Jericho, {v prvorozeném svém základy jeho polož, t. jako die výklad prvorozený jeho umři, když položí základy, a v posledniem z synóv polož brány jeho, t. poslední z synóv jeho umři v položení bran}marginální přípisek soudobou rukou v prvorozeném svém základy jeho polož a v posledniem svém z synóv polož brány jeho. Jos6,27 Protož byl jest Pán s Jozue a jméno jeho ve vší zemi hlášeno jest.

 

VII

Jos7,1 Ale synové izrahelští přestúpili sú přikázanie a osobili sú sobě z posvěcené věci Pánu. Neb Achor, syn Charim, syna Zabdi, syna Zare z pokolenie Juda vzal jest něco z posvěceniny. I rozhněval se jest Pán proti synóm izrahelským. Jos7,2 A když posla Jozue z Jericho muže proti Hai, ješto jest podlé Betaven k východu slunečné straně města Betel, řekl jest jím: Vzejděte a špehujte zemi. Kteřížto přikázanie naplnivše špehovali sú Hai Jos7,3 a vrátivše se řekli sú jemu: Nevstupuj vešken lid, ale dva nebo tři tisíce mužóv jděte a shlaďte město. Proč by se vešken lid darmo trudil proti nepřátelóm přenemnohým? Jos7,4 Tehdy vstúpili sú tři tisíce bojovníkóv, jenž ihned hřbety obrátivše Jos7,5 biti sú od mužóv města Hai a padli sú z ních XXXti a šest člověkóv. I honili sú je protivníci od brány až do Sabarim a bili sú skrze pochýlenie utiekajície i zstrašilo se jest srdce lida a ku podobenství vody

X
gvarujte] wruyte
hzvuk] wuk
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.