[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<80v81r81v82r82v83r83v84r84v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[82v]číslo strany rukopisuod pólnoci, kteříž přebýváchu na horách i na rovnině proti polodni Ceneroth, v polích také i v krajinách Dor podlé moře, Jos11,3 i k Kananejskému od východu slunce i západu i k Amorejskému i Etejskému i Ferezejskému i Jebuzejskému na horách, Evejskému také, jenž bydléše u kořenóv Hermon v zemi Masfe. Jos11,4 I vyšli sú všickni s zástupy svými, lid mnohý přieliš jako piesek, ješto jest na březe mořském, koňové i vozové nesmierného množstvie. Jos11,5 I sešli sú se všickni králové títo v jedno u vód Meron, aby bojovali proti Izraheli. Jos11,6 I řekl jest Pán k Jozue: Neboj se jích, neb zajtra tuto v túž hodinu já dám všecky tyto k ranění před obličejem izrahelským, koňóm jích žíly podřežeš a vozy ohněm spálíš. Jos11,7 I přijíde Jozue i všecko vojsko s ním proti ním k vodám Meron brzce i obořili sú se na ně. Jos11,8 A dal jest je Pán v ruku Izrahele, jenž bili sú je a honili sú až do Sidona velikého a do vód Maserefoth a do pole Masfe, ješto jest k východu slunečnému straně jeho. Tak pobil jest všecky, že nižádný z ních ostatkóv neostavil. Jos11,9 A učinil jest, jakož byl přikázal jemu Pán, koňóm jích žíly podřezal a vozy spálil. Jos11,10 A vrátiv se, ihned dobyl jest Azor a krále jeho zabi mečem, neb Azor za staradávna mezi všemi královstvími těmito kniežectvie držieše. Jos11,11 A zbil jest všecky duše, kteréž tudiež bydléchu, neostavil jest v něm nižádných ostatkóv, ale až do zhynutie všecky věci zhubi a samo město zahladi vypálením. Jos11,12 I všecka v ókol města a krále jích jal, zbil a shladil, jakož byl jemu přikázal Mojžieš, služebník Páně, Jos11,13 kromě měst, kteráž biechu na pahorciech a na horách postavena. Jiná zapálil jest Izrahel, jedno toliko Azor najohrazenějšie plamen spálil jest. Jos11,14 A vešken lúpež těchto měst i hovada rozdělili sú sobě synové izrahelští, všecky lidi zbivše. Jos11,15 Jakož byl přikázal Pán Mojžiešovi, sluze svému, tak přikázal jest Mojžieš Jozue a on všecky věci splnil. Nepominul jest ze všech přikázaní ani jednoho zajisté slova, kteréž přikázal bieše Pán Mojžiešovi. Jos11,16 A tak dobyl jest Jozue všie země hornaté i polodnie i země Gerson i rovniny i západnie slunce strany i hory izrahelské i polí jejie Jos11,17 i stránky hóry, kteráž vstupuje do Seir až do Balgad po rovnině libanské pod hóru Hermon, všecky krále jích zjímal i bil i zabil. Jos11,18 Mnohého času bojoval jest Jozue proti králóm těmto. Jos11,19 Nebylo jest města, které by se dalo synóm izrahelským kromě Evejského, jenž bydléše v Gabaon, všech bojuje jest dobyl. Jos11,20 Neb Páně usúzenie bieše, aby se zatvrdila srdce jích a bojovali proti Izraheli a padli a nezaslúžili nižádné milosti i zahynuli, jakož byl přikázal Pán Mojžiešovi. Jos11,21 V tom času přišel jest Jozue a zbil jest Enachim z hór Hebron a Dabir a Anab i ze všeliké hóry izrahelské a judské a města jích jest shladil. Jos11,22 Neostavil jest nižádného z rodu Enachim v zemi synóv izrahelských kromě měst Gaza a Get [a]text doplněný editorem Azota, v níchžto samých ostaveni sú. Jos11,23 Protož dobyl jest Jozue všie země, jakož mluvil jest Pán k Mojžiešovi a dal jest jí u vládařstvie synóm izrahelským podlé dielóv a pokolení jích i odpočinula jest země od bojóv.

 

XII

Jos12,1 Títo jsú králové, kteréž zbili sú synové izrahelští a vládli sú zemí jích za Jordánem ot východu slunce od potoka Arnon až k hóře Hermon i vší stranú východa slunečného, ješto patří na púšť: Jos12,2 Seon, král amorejský, jenž jest bydlil v Ezebon. Panoval jest od Aroer, ješto jest ustaveno na břehu potoka Arnon, a polovice strany na údolí a polovice[m]polovice] polowici Galaad až do potoka Jabot, jenž jest meze synóv Amonových. Jos12,3 A od púště až do moře Ceneroth proti východu slunce a až do moře pustého, ješto jest moře najslanějšie, k straně východu slunečného po cestě, ješto vede k Betesimoch, a od polednie strany, ješto podleží Asedoch, až do Fazga. Jos12,4 Meze Og, krále bazanského, z óstatkóv Rafaim, jenž jest přebýval v Astaroth a v Edraim a panoval jest na hóře Hermon a v Salacha i ve všie Bazan až do krajin Jos12,5 Gesuri a Machati a polovice strany Galaad, krajinu Seon, krále ezebonského. Jos12,6 Mojžieš, služebník Páně, a synové izrahelští zbili sú je. A dal jest zemi jích Mojžieš u vládařstvie Rubenitským a Gáditským a polovici pokolení Manasse. Jos12,7 Títo sú králi zemští, kteréž jest zbil Jozue a synové izrahelští za Jordánem k západnie straně slunce od Balgad na poli libanském až k hóře libanské, jejiežto strana vstupuje do Seir. A dal jest jí Jozue u vládařstvie pokolením izrahelským, všem stránku jích Jos12,8 tak na horách jako na rovninách a v polích. V Aseroth a na púšti i na poledne Etejský byl jest, Amo[83r]číslo strany rukopisurejský,

X
mpolovice] polowici
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.