[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<80r80v81r81v82r82v83r83v84r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[82r]číslo strany rukopisumnohem viece ot kamenie krupného, nežli kteréž mečem zbili biechu synové izrahelští. Jos10,12 Tehdy mluvil jest Jozue Pánu v den. kteréhož jest poddal Amorejského před obličejem synóv izrahelských, a řekl jest před ními: Slunce proti Gabaon nehýbaj se a měsiec proti údolí Ahialon. Jos10,13 I stály sú slunce a měsiec, dokudž se jest nepomstil lid nad nepřátely svými. Však psáno jest to v knihách spravedlivých? A tak stálo jest slunce uprostřed nebe a nechvátalo jest zajíti času jednoho dne. Jos10,14 Nebyl jest prvé i potom tak dlúhý den, když poslúcháše Pán hlasu člověčieho a bojováše za Izrahele. Jos10,15 I vrátil se jest Jozue se vším Izrahelem do stanóv Galgale. Jos10,16 Neb biechu utekli pět králóv a skryli se biechu v jeskyni města Maceda. Jos10,17 I zvěstováno jest Jozue, že by nalezeni byli pět králóv tajiec se v jeskyni Maceda. Jos10,18 I přikázal jest tovařišóm a vece: Přivalte kamenie veliká k ústóm jeskyně a posaďte muže rozšafné, jenž by zavřených ostřiehali. Jos10,19 A vy neroďte státi, ale hoňte nepřátely a zadnie všecky utiekajících bíte aniž dopúštějte jím k obranám měst jích vcházeti, kteréž jest dal pán bóh v ruce váše. Jos10,20 Protož když bichu protivníky ranú velikú a až do zahynutie takoměř zatratichu, tí, kteříž mohli utéci před Izrahelem, vešli sú do měst hrazených, Jos10,21 I navrátilo se jest všecko vojsko k Jozue do Maceda, kdežto tehdy biechu stanové, zdraví a [v]text doplněný editorem celém čísle a nižádný proti synóm izrahelským nesměl jest cknúti. Jos10,22 I přikáza Jozue řka: Otevřete ústa jeskyně a vyveďte ke mně pět králóv, kteřížto se v ní tajie. Jos10,23 Učinili sú služebníci, jakož jím bieše přikázáno, a přivedli sú k němu pět králóv z jeskyně: krále jeruzalémského, krále ebronského, krále Jerimoch, krále Lachis, krále Eglon. Jos10,24 A když vyvedeni bychu k němu, povolal jest všech mužóv izrahelských i vece k kniežatóm vojsky, kteříž s ním biechu: Jděte a položte nohy váše na hrdla králóv těchto! Kteřížto když jidechu a poddávaných nohami hrdla tlačichu, Jos10,25 opět vece k ním: Neroďte se báti ani strachovati, posilněte se a buďte mocní, neb tak učiní Pán všem nepřátelóm vaším, proti kterýmž bojujete. Jos10,26 I bil jest Jozue a zabil je a oběsil na pěti rasochách i byli sú oběšeni až do večera. Jos10,27 A když slunce zajíde, přikáza tovařišóm, aby složili je s šibenic. Kteréžto když složichu, uvrhli sú v jeskyni, v nížto se tajiechu, a položili sú na ústa jejie kamenie veliké, kteréž zóstává až do nynějšieho času. Jos10,28 Téhož dne Macedam také doby Jozue a zbil jest v ústech meče i krále jeho zabil jest i všecky přebyvatele jeho, neostavi v něm i malých ostatkóv. A učinil jest králi Maceda, jakož bieše učinil králi Jericho. Jos10,29 I šel jest se vším Izrahelem z Maceda do Lebna a bojováše proti němu, Jos10,30 kteréžto dal jest Pán s králem jeho v ruce Izrahele. I pobichu město v ústech meče i všecky přebyvatele jeho, neostavili sú v něm nižádných ostatkóv. A učinili sú králi Lebna, jako biechu učinili králi Jericho. Jos10,31 Z Lebna šel jest se vším Izrahelem do Lachis a vojsko v ókol zpósobiv dobýváše jeho. Jos10,32 I dal jest Pán Lachis v ruku Izrahele a dobyl jest jeho druhého dne i pobil v ústech meče i všelikú duši, kteráž bieše v něm, jakož bieše učinil Lebna. Jos10,33 Toho času vstúpil jest Hiram, král Gazer, aby pomohl Lachis, jehožto pobil jest Jozue se vším lidem jeho až do zahynutie. Jos10,34 I šel jest z Lachis do Eglon a obklíčil jest Jos10,35 i dobyl jeho téhož dne a zbil jest v ústech meče všecky duše, kteréž biechu v něm podlé všech věcí, kteréž bieše učinil Lachis. Jos10,36 Vstúpil jest také se vším Izarhelem z Eglon do Ebron a bojoval jest proti němu. Jos10,37 A dobyl i zbil v ústech meče krále také jeho i všecka města krajiny jeho i všecky duše, kteréž v něm přebýváchu, neostavil jest v něm nižádných ostatkóv. Jakož bieše učinil Eglon, tak učinil jest i Ebron, všecky věci, kteréž jest v něm nalezl, zhubiv mečem. Jos10,38 Odtud navrátiv se do Dabir, Jos10,39 dobyl jest jeho a zkazil, krále také jeho i všecka v ókol města zbil jest v ústech meče, nenechal jest v něm nižádných ostatkóv. Jakož bieše učinil Ebronovi a Lebna i králóm jích, tak učinil jest Dabir i králi jeho. Jos10,40 A tak pobil jest Jozue všicku zemi hornatú i na poledne i polní i Asedoch s králi jích, neostavil jest v ní nižádných ostatkóv, ale všecko, což dýchati možieše, zbil jest, jako bieše přikázal jemu pán bóh izrahelský, Jos10,41 od Kadesbarne až do Gazam, všicku zemi Gerson až do Gabaon, Jos10,42 všecky krále i jích krajiny jedniem hřmotem dobyl jest a zahubil, neb pán bóh izrahelský bojováše za něho. Jos10,43 I vrátil se jest se vším Izrahelem k miestu stanóv do Galgala.

 

XI

Jos11,1 To když uslyše Jabin, král Asor, poslal jest k Jobab, králi Adon, a k králi Semeron i k králi Axaf, Jos11,2 k králóm také

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.