[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<79v80r80v81r81v82r82v83r83v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[81v]číslo strany rukopisuhelští a řekli sú: Jos9,7 Byšte snad v zemi, kteráž nám losem má býti, nebydlili a nemohli bychme v úmluvu vjíti s vámi. Jos9,8 Tehdy oní k Jozue vecechu: Slúhy tvé jsme. Jímžto Jozue vece: I kto jste vy a odkud ste přišli? Jos9,9 Odpověděli sú: Z země daleké velmě přišli sú, slúhy tvé, ve jméno pána boha tvého. Neb sme slyšeli pověst moci jeho. Všecky věci, kteréž jest činil v Éjiptě Jos9,10 a dvěma amorejskýma králoma za Jordánem, Seonovi, králi ezebonskému, a Og, králi bazanskému, kteřížto biechu v Astarotě, Jos9,11 i řekli sú nám starší i všickni přebyvatelé země našie: Vezměte v ruce pokrmy pro cestu předlúhú a potkajte se s ními a řcete: Slúhy váše jsme, vejděte v smlúvu s námi. Jos9,12 Aj chleby, když sme vyšli z domóv naších, abychme přišli k vám, horké sme vzeli. Nynie uschlí učiněni sú a vetchostí přielišnú se změlili. Jos9,13 Kožené lahvice vinné nové naplnili sme, nynie zrušily sú se a roztrhly. Rúcho a obuv, jímžto se obláčíme a ješto máme na nohách, pro dlúhost dalšie cesty zedrala se jest a bezmála sešla. Jos9,14 Tehdy přijeli sú z pokrmóv jích a úst Páně neotázali sú. Jos9,15 I učinil jest Jozue s ními pokoj , a všed v úmluvu, slíbil jest, aby nebyli zbiti. Kniežata také množstvie přisáhli sú jím. Jos9,16 A po třech dnech učiněné úmluvy slyšeli sú, že by v súsedství přebývali a mezi ně přijíti měli. Jos9,17 I hnuli sú stany synové izrahelští a přišli sú do měst jích třetieho dne, jíchžto jsú tato jména: Gabaon a Kafira a Beroth a Kariatiarim. Jos9,18 A nezbili sú jích, protože sú jím přisáhli kniežata množstvie ve jménu pána boha izrahelského. A tak reptala jest všecka obec proti kniežatóm, Jos9,19 jenž odpověděli sú jím: Přisáhli sme jím ve jménu pána boha izrahelského, a proto nemóžem se jích dotknúti. Jos9,20 Ale toto učiníme jím: Zachováni buďte zajisté, aby živi byli, ať se proti nám hněv boží nezbudí, jestliže bychme křivě přisáhli. Jos9,21 Ale tak živi buďte, aby ku potřebám všeho množstvie drva sekali a vodu nosili. A když jím to mluviechu, Jos9,22 povolal jest Gabaonitských Jozue a řekl jest jím: Proč ste nás chtěli oklamati lstí, abyšte řekli: Daleko velmě přebýváme od vás, jsúce uprostřed nás? Jos9,23 Protož pod zlořečenstvím budete a nezhyne z rodu vašeho, jenž drva seká a vodu nosí do domu boha mého. Jos9,24 Kteřížto sú odpověděli: Zvěstováno jest nám, sluhám tvým, které věci by slíbil pán bóh tvój Mojžiešovi, slúze tvému, aby dal vám všicku zemi a zatratil všecky přebyvatele jejie. Protož báli sme se velmi a opatřili sme dušem naším, vaším strachem jsúc připuzeni, a v tuto radu sme vešli. Jos9,25 A nynie v ruce tvé jsme. Co se tobě dobrého a pravého vidí, učiň nám. Jos9,26 Tehdy učinil jest Jozue, jakož byl řekl, a vysvobodil jest je z rukú synóv izrahelských, aby nebyli zbiti. Jos9,27 A ustavil jest v ten den, aby byli v posluhování všeho lidu i oltáře Páně, sekajíce drva a vodu nosiece až do nynějšieho času v miestě, kteréž by Pán vyvolil.

 

X

Jos10,1 To když uslyše Adonisedech, král jeruzalémský, že by totiž dobyl Jozue Hai a podvrátil je (neb jakož bieše učinil Jericho i králi jeho, tak učinil jest i Hai i králi jeho) a že sú utekli Gabaonitští k Izraheli a byli umluveni jích, Jos10,2 bál se jest velmě, neb město veliké bieše Gabaon a jedno králových měst a větčí než město Hai a všickni bojovníci jeho přesilní. Jos10,3 Protož poslal jest Adonisedech, král jeruzalémský, k Oham, králi ebronskému, a k Faram, králi Jerimoch, k Jafě také, králi Lachis, a k Dabir, králi Eglon, řka: Jos10,4 Vstupte ke mně a neste pomoc, abychme vybojovali Gabaon, proč by uteklo k Jozue a k synóm izrahelským. Jos10,5 Tehdy sebravše se vstúpili sú pět[l]pět] opiet králóv amorejských, král jeruzalémský, král ebronský, král Jerimoch, král Lachis, král Eglon, spolu s zástupy svými a stany postavili sú v Gabaon, dobývajíce jeho. Jos10,6 Ale přebyvatelé Gabaon, města obleženého, poslali sú k Jozue, jenž tehdy bydléše v stanech v Galgalis, a řekli sú jemu: Neodtrhaj rukú tvú od pomoci slúh tvých, vstup brzo a vysvoboď nás a přines spomoženie, neb sú se sebrali proti nám králové amorejští, kteříž přebývají na horách. Jos10,7 I vstúpil jest Jozue z Galgalis i vešken zástup bojovníkóv s ním, mužie přesilní. Jos10,8 I řekl jest Pán k Jozue: Neboj se jích, neb v ruce tvé dal sem je, nižádný tobě z ních nebude moci odolati. Jos10,9 A tak Jozue oboři se na ně spěšně, celú noc vstupuje z Galgalis. Jos10,10 I zarmútil jest je Pán od tváři Izrahele a potřel ranú velikú v Gabaon a honil jest je po cestě, ješto vstupuje k Bethoron, a bil až do Azeta a Maceda. Jos10,11 A když utiekáchu před syny izrahelskými a bychu na sstupování k Bethoron, Pán poslal jest na ně kamenie veliké z nebe až do Azeka. I zemřelo jest jích

X
lpět] opiet
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.