[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<86v87r87v88r88v89r89v90r90v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sa[88v]číslo strany rukopisumi dcery své jích synóm dávali sú a slúžili sú bohóm jích Jdc3,7 i činili sú zlé před obličejem Páně a zapomněli sú boha svého, slúžiece Baalim a Astaroth. Jdc3,8 A rozhněvav se Pán proti Izrahelovi, dal jest je v ruce Chusam Rasataim, krále mezopotanského, a slúžili sú jemu osm let. Jdc3,9 I volali sú ku Pánu, jenž jest jím zbudil spasitele a vysvobodil jest je, Otoniele, t. syna Cenez, bratra Kalefova menšieho. Jdc3,10 I byl jest v něm duch Páně a súdil jest Izrahele. I vyšel jest k boji a dal jest Pán v ruce jeho Chusam Rasataim, krále syrského, i podávil jest jej. Jdc3,11 I odpočinula jest země za XLti let a umřel jest Otonihel, syn Cenez. Jdc3,12 I přičinili sú synové izrahelští činiti zlé před obličejem Páně, jenž jest posílil proti ním Eglona, krále moabského, neb sú činili zlé před obličejem jeho. Jdc3,13 A připojiv k sobě syny Amon a Amalech, odšel jest a pobil Izrahele i obdržel město Palmové. Jdc3,14 I slúžili sú synové izrahelští Eglon, králi moabskému, deset a osm let. Jdc3,15 A potom volali sú ku Pánu, jenž jest jím zbudil spasitele jménem Ahoth, syna Gera, syna Jemini, jenž obojie ruky za pravici požíváše. I poslali sú synové izrahelští po něm dary Eglon, králi moabskému. Jdc3,16 Jenž učinil sobě meč na obě straně ostrý mající uprostřed rukovět na dél piedi ručné i opásal se jest jím pod plášť rytieřský na pravé bedro. Jdc3,17 A podal jest jemu daróv Eglonovi, králi moabskému.[13]chybějící text Jdc3,18 A když jemu poda daróv, šel jest za tovařiši, kteříž s ním biechu přišli. Jdc3,19 A vrátiv se z Galgalis, kdežto biechu modly, řekl jest královi: Slovo tajné mám k tobě, ó králi. A on přikáza mlčenie. A když sú vyšli všickni, kteříž při něm biechu, Jdc3,20 všel jest Ahoth k němu a sedieše v letniem večeřadlu sám i řekl jest: Slovo Páně mám k tobě. Jenž ihned jest vstal z stolice. Jdc3,21 I ztaže Ahoth ruku svú levú a vyně meč s pravého bedra svého i pobode jej v břicho jeho Jdc3,22 tak velmi, že rukovět po železu vníde v ránu a přetučným tukem se zavře. Aniž jest vytrhl meče, ale tak, jakž bieše udeřil, ostavil jest v těle, a ihned skrze tajnosti přirozenie teřichova lajna vyrazichu se. Jdc3,23 A Ahoth zavřev přepilně dveře večeřadla a zatvrdiv zámkem Jdc3,24 zadními dveřmi vyšel jest. A slúhy královy všedše uzřechu zavřené dveře u večeřadla i řekli sú: Snad čistí břicho v letniem pokojíku. Jdc3,25 A čakajíce dlúho, až sú se styděli a vidúce, že by nižádný neotevřel, vzeli sú klíč a otevřevše, nalezli sú pána svého, an leží na zemi mrtev. Jdc3,26 A Ahoth když oní mútiechu se, uteče i přešel miesto modl, odkudž se byl navrátil. A přišel jest do Seirach Jdc3,27 a ihned zatrúbi v trúbu na hóře Efraim. I sstúpili sú s ním synové izrahelští, když on v čele jdieše. Jdc3,28 Jenž jest řekl k ním: Následujte mne, neb dal jest Pán nepřátely náše moabitské v ruce naši. I sstúpili sú po něm a osadichu brody jordánské, ješto přecházejí do Moabu. A nedali sú jíti nižádnému, Jdc3,29 ale zbichu Moabitských v tom času, jednak na deset tisícóv všech mocných a silných mužóv, nižádný z ních nemohl jest utéci. Jdc3,30 I ponížen jest Moab toho dne pod rukú izrahelskú i odpočinula jest země LXXXti let. Jdc3,31 Potom byl jest Sanigar syn Anath, jenž jest zbil z Filistinských šest set mužóv radlicí. I ten také obránil jest Izrahele.

 

IIII

Jdc4,1 I přičinili sú synové izrahelští činiti zlé před obličejem Páně po smrti Ahot. Jdc4,2 I dal jest je Pán v ruce Jabin, krále kananejského, jenž jest kraloval v Asor a měl jest vévodu vojska svého jménem Sizaru, ale sám bydléše v Aseroth národóv. Jdc4,3 I volali sú synové izrahelští ku Pánu, neb devět set mějieše kosatých vozóv a přes XXti let převelmi utiskáše je. Jdc4,4 A bieše Delbora prorokyně, žena Lapidoch, kteráž súdieše lid toho času. Jdc4,5 A sedieše pod palmú, ješto jménem jejie slovieše, mezi Rama a Betel na hóře Efraim, a vstupováchu k ní synové izrahelští k každému súdu. Jdc4,6 Kterážto jest poslala a povolala Barach, syna Abinoem, z Cedes Neptalim a řekla jest k němu: Přikázal jest tobě pán bóh izrahelský: Jdi, doveď vojsko na hóru Tabor a vezmeš s sebú deset tisícóv bojovníkóv z synóv Neptalim a z synóv Zabulon Jdc4,7 a jáť přivedu k tobě na miesto potoka Cizon Sizaru, knieže vojsky Jabin i vozy jeho i všecko množstvie, a dám je v ruce tvé. Jdc4,8 I řekl jest k ní Barach: Pójdeš li se mnú, pójdu. Nebudeš li chtieti jíti, nepójdu. Jdc4,9 Jenž vece k němu: Pójdu zajisté s tebú, ale v této chvíli tobě vítězstvie nebude počteno, neb v ruku ženy bude dán Sisara. A tak vsta[89r]číslo strany rukopisula

X
13chybějící text
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 6 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.