[Bible kladrubská, kniha Jozue – Ruth]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 78r–98r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<78v79r79v80r80v81r81v82r82v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[80v]číslo strany rukopisurozplynulo se jest. Jos7,6 Ale Jozue rozedřel jest rúcho své a padl jest nicí na zemi před archú Páně až do večera tak on jako všickni staří izrahelští, a sypáchu prach na hlavy své. Jos7,7 I řekl jest Jozue: Běda běda, pane bože, co si chtěl převésti lid tento přes Jordánskú řeku, aby nás dal v ruce Amorejského a zatratil? Ó bychme byli, jakož sme počeli, ostali za Jordánem! Jos7,8 Mój pane bože, co diem, vida Izrahele, an nepřátelóm svým hřbety obracie? Jos7,9 Uslyšie Kananejští i všickni přebyvatelé země a spolu sberúc se obklíčie nás a shladie jméno náše s země. I co učiníš velikému jménu tvému? Jos7,10 I řekl jest Pán k Jozue: Vstaň, proč ležíš nicí na zemi? Jos7,11 Shřešil jest Izrahel a přestúpil smlúvu mú a vzeli sú z posvěceniny a ukradli[i]ukradli] vkṙadli sú i selhali a skryli sú mezi svými nádobami. Jos7,12 Aniž bude moci Izrahel státi před nepřátely svými a utiekati bude před ními, neb poškvrnil se jest prokletinú. Nebudu viece s vámi, dokudž nepotřete toho, ktož jest takovým hřiechem vinen . Jos7,13 Vstaň, posvěť lidu a řci jím: Posvěťte se k zajtří, neb toto die pán bóh izrahelský: Prokletie uprostřed tebe jest, Izraheli. Nebudeš moci státi před nepřátely tvými, dokudž nebude shlazen z tebe, kto tiem poškvrněn jest hřiechem. Jos7,14 I přistúpíte všickni ráno po pokoleních vaších a kteréžkoli pokolenie los nalezne, přistúpí po rodech svých a rod po domiech a dóm po mužiech. Jos7,15 A ktožkoli ten v tom hřiechu byl by popaden, spálen bude ohněm se vším statkem svým, neb jest přestúpil slib Páně a učinil jest nehodný hřiech v Izraheli. Jos7,16 A tak vstav Jozue ráno, zjednal jest Izrahele po pokoleních jích. I nalezeno jest pokolenie Juda, Jos7,17 kteréžto když podlé čeledí svých bylo jest obětováno, nalezena jest čeled Zare. Tu také po mužích obětuje nalezl jest Zabdi, Jos7,18 jehožto dóm na všecky rozděliv muže, nalezl jest Achora, syna Charim, syna Zabdi, syna Zare z pokolenie Juda. Jos7,19 I vece k Achorovi: Synu mój, daj chválu pánu bohu izrahelskému a vyznaj a ukaž mi, cos učinil, neskrývaj, Jos7,20 I odpověděl jest Achor k Jozue a řekl jest jemu: Věrně já sem shřešil pánu bohu izrahelskému a tak i tak učinil sem. Jos7,21 Neb sem viděl mezi kořistmi plášť červený velmi dobrý a dvě stě závaží střiebra a pravidlo zlaté patdesáti závaží a požádav vzal sem a skryl v zemi proti prostředku stanu mého a střiebro sem přikryl kopanú zemí. Jos7,22 Tehdy poslal jest Jozue služebníky, kteřížto běževše k stanu jeho, nalezli sú všecky věci skryté na témž miestě i střiebro spolu, Jos7,23 a vzemše z stanu, přinesli sú ty věci k Jozue i ke všem synóm izrahelským i pometachu před Pánem. Jos7,24 A tak vzem Jozue Achora, syna Zare, i střiebro i plášť i zlaté pravidlo i syny jeho i dcery, voly i osly i ovce i ten stan i vešken nábytek a vešken Izrahel s ním vedli sú je do údolé Achor. Jos7,25 Kdežto řekl jest Jozue: Žes nás zamútil, zamuť tě Pán v tento den! I ukamenova jej vešken Izrahel a všecky věci, kteréž jeho biechu, ohněm spáleny sú. Jos7,26 A shromáždili sú na něho hromadu velikú kamenie, ješto zóstává až do nynějšieho dne. I odvrátila se jest prchlivost Páně od ních a nazváno jest jméno miesta toho údolé Achor až dodnes.

 

VIII

Jos8,1 I řekl jest Pán k Jozue: Neboj se ani strachuj, vezmi s sebú všeckno množstvie bojovníkóv a povstana vstup do města Hai. Aj dal sem v ruku tvú krále jeho i lid i město i zemi. Jos8,2 A učiníš městu Hai i králi jeho, jakožs učinil Jericho i králi jeho, ale kořist i všecka hovada pobeřte sobě. Polož zálohy městu za ním. Jos8,3 I vstal jest Jozue i vešken zástup bojovníkóv s ním, aby vstúpili do Hai, a vybrav XXXti tisícóv mužóv silných, poslal jest v noci Jos8,4 a přikázal jím řka: Položte zálohy za městem aniž dále odcházejte a budete všickni hotovi. Jos8,5 Ale já a ostatnie množstvie, kteréž se mnú jest, vstúpíme zpět proti městu, a když by vyšli proti nám, jakož sme prvé učinili, utiekati budeme a hřbety obrátíme, Jos8,6 dokudž by honiece od města dále neodtáhli, neb mnieti budú, bychme utiekali jako prvé. Jos8,7 A když my utiekati budeme a oní honiti, povstanete[j]povstanete] powſtane z záloh a zkazíte město, neb dá je pán bóh náš v ruce váše. Jos8,8 A když je obdržíte, zapalte je, tak učiníte všecky věci, jakož sem přikázal. Jos8,9 I pustil jest je i brali sú se k miestu záloh a seděli sú mezi Bethel a Hai na západní stranu slunce města. Ale Jozue noci té osta uprostřed lidu Jos8,10 a vstav na úsvitě, zčetl jest tovařiše a vstúpil jest s staršími lida v čele vojska, obklíčen jsa pomocí bojovníkóv. Jos8,11 A když vstúpichu a přijidechu

X
iukradli] vkṙadli
jpovstanete] powſtane
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 4 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.