Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

tehda archydiaconus,cizojazyčný text t. arciprist, kněžstvo a faráře v městech, kteříž by tak vyhnané kněžstvo trpěli v svém tovarystvu vědomě, chcem, aby jako za kuběnáře samy odsoudil. Ačkoli kněz pro smilný skutek neb pro jiný smrtedlný hřiech zbyl by moci kněžské jelikožto k sobě, avšak od jiných služeb božích nemá se zdalovati, leč by to prohřešenie zjevné bylo skrze ortelovánie neb vyznánie v právě neb skrze duovodnú věc, kteráž nemuož zatajena býti. Pakli kto v takovém zjevném jsa vyobcování netoliko pro samého se, ale i pro jiné, a v té chvíli slúžil by, od takového skutku nemuož býti rozhřešen, než od samého papeže.

O kšaftiech

Některá města za právo mají, aby žádný nad jistú summu kostelóm neb kněžím nesměl poručiti při své poslednie vuoli, kterážto za nestálá odsuzujem, poněvadž nepravost v sobě zavierají a svobodu kšaftování potupují. Protož těch práv ustavitelé a jich užívajícé puzeni buďte právem duchovním, a poručníci o to pečujte při kšaftovnie zprávě, a posledních vólí porúčejících i proti těm, ktož by jim překáželi všelikým obyčejem, aby oni před časem od porúčejícieho, uloženým jeho poslední vólí, naplnili. Pakli by ten porúčející času k dokonání toho kšaftu neuložil, to konánie mimo rok nikoli nebývá prodléváno. Zprávce také posledních vólí v zboží umrlého nikoli se neuvazujte, dokudž by o tom nález nestal se pod svědectvím viery hodných osob.

O stavení kostelóv

Ktožkoli kostelnie užitky držie, majíť ovšem pomáhati na opravenie střech a kostelóv.

O kostelníciech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).