Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

neb jiných větčích pří a menších, poněvadž v obdařeních práv svých dal jest jim túž moc. Jimž bylo odpověděno, že jediné leč by zlé zaslúženie rychtáře a přísežných toho potřebovalo, tehda z práva býti nemóže leč z skutku, nebo obdařenie vidí se ztratiti, ktož sobě pójčené moci neužívá, aliascizojazyčný text zle užívá t. abutitcizojazyčný text.

Které pře má podokomořie souditi

Tázáno jest od rychtáře, mohl li by kterým obyčejem podkomořie neb jiný úředník králóv některé pře sobě zachovati přikáže rychtáři a přísežným, aby těch pří nerozsuzovali. Na to bylo ortelováno, že podkomořie z práva žádných pří rychtáři a přísežným k rozsúzení nemóž zapoviedati, leč by zvláště před ním o těch žaloby byly učiněny, aneb k jichžto zřiezení do města byl by prošen přijieti, neb o kteréž by naň bylo by se odvoláno od nálezu konšelského, aneb v kterýchž by žalobce proti rychtáři a konšelóm měl se súditi.

O dělení pokut mezi přísežnými

Mečóv, pancieřóv, rukavic neb plechovic rychtář dvě česti a přísežní jednu obdržie. Pokuta váhy a miery dělena buď, jakož jest napřed psáno. Peněz odevzdavních rychtář polovici, přísežní polovici zdvihněte. Peněz vyhraných rychtář jeden diel a ten, jež získal, dvě česti obdrží.

O trojím volení, kteréž bývá podáno zločincóm, když pokuta v práviech psaných nemóž nalezena býti

Ortelováno jest, jestliže kterému nezbednému dáno bývá volenie těchto tří věcí pro zaviněnie řeči před přísežnými aneb pro těžké jiné zaviněnie, totiž aby prázden byl města den a rok, neb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).