Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

činil by a v jeskyniech, tehda přišed před rychtáře a konšely jako s pláčem prosiece, aby jemu od N. a jeho tovaryšóv pokoj zpósobili, tehda zavolali jsú N. a přátel jeho do jich plné rady, opět pokoje pevnie zachovávanie jim ukládajíce, jakož by chtěli nebezpečenstvie životóv i zboží ujíti, k kteréžto věci zprávce kšaftu odpověděv, že by hotov byl pokoj zachovati, když toliko uručenie N. a jeho tovaryšóv stalo by se, aby jeho zlého nemyslili, aby mohl bezpečen od jich žalob býti, kteréžto rukojmie když N. nerad postavil jest. Po krátkém času jeden den sváteční, kterýž viece nad obyčej lidé do kostela zvykli jsú choditi, N. s tovaryši svými z některakého kútu, v němž se tajieše, vyskočiv poručníka neb zprávci s jinými věrnými do kostela jdúcieho na cestě jakožto mordéř zabiv, odstúpil jest a odšel, protož v první soud přátelé poručníkovi a žena na N. jakožto na mordéře žalovavše jeho nepřítomnost jakožto pyšného když ústavně jsú obžalovali, aniž kto k jeho straně co pravieše, pře stála jest až do druhého soudu neskonalá, kterýžto když nepřítel bieše, předřečenie žena, děti a příbuzní a přietelé poručníkovi žalovali jsú z zabitie a z mordu a z mieru rušenie na rukojmie N. Co když N. uslyšal, osobně se jest postavil a vidúce jej žena, děti a předepsaní, žalobu svú opětovavše, kteráž jest předložena, žádali jsú k své straně nálezu z práva, poněvadž N. ubrmanstvie ani rady přísežných nezdržal, pokoj jemu často zapověděný zrušil, a poněvadž nálezy a rozkázaním rychtáře a konšel všetečně jest pohrdal, a jakožto mordéř v temných a tajných miestech se pokrývaje a odtud vyskočiv, v den sváteční na cestě, kterúž do kostela chodí, v přítomnosti mnohých viery hodných obecních lidí obránci a zprávci kšaftu života jest zbavil, a proto jakožto vinný utekl jest a rukojmie jeho nepostavili jsú ho v prvniem soudu, zdali moci bude jmieti kteraký odpor výmluvu neb okázanie neviny. I jest otázáno, co by v tom za právo bylo,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).