Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

usilováním mysle zrušiti, my chtějíce jejich všetečnost odepřieti, mocí tohoto slavného zboru pod osvědčením božieho soudu a věčným zlořečenstvím přiesněji přikazujem, aby viec takových všetečných rukú nesměli ztahovati, totiž ktož by někoho do kostela utiekajícieho, kterýžkoli zlý skutek učinil by, aby ani rychtář ani kto jiný jakéhožkoli duostojenstvie světského a moci z kostela násilím směl vytrhnúti, všetečně obdařenie neb svobodu kostelní tak porušuje. Ale radše k žádosti zprávce kostela, do něhož jest utekl, život téhož a údy bez úrazu zachovaj a jej peněžitým neb jiným tišejším tresktáním treskci, leč by zločince do kostela uteka byl zjevný lotr neb noční lúpežník dědin, jakožto ač by v tom kostele neb na tom krchově vraždu neb utětie údóv pod nadějí frajdu učinil, nebo takoví obdaření všelijaké svobody jsú nehodni.

Opět nižádný pod klatbú v kostele neb z kostela ohrady neb tvrze nesměj sobě dělati neb vystavovati, ani jeho kerchova pro spravedlnost jeho kterýmikoli obyčeji okopávati neb ohrazovati.

Opět žádný z laikóv nižádného žáka oděv kněžský a pleš nesúcieho bez rozkázanie súdce kostelnieho směj jímati. Pakli to učiní, pro ten skutek v klatbu padne, z kteréžto sám papež muož jej rozhřešiti. A ovšem nad to k jeho potupě žákovstvo města, městečka, vsi, hradu neb fary tiemto přikázaním, nečekaje jiného, přestaň služby božie, dokudž by skrze úředníka duchovnieho kraje toho, na něhož to hned mají vznésti, nebo jinak nebyl by zproštěn, aniž kto z přátel neb příbuzných žáka tak lapeného k jeho vysvobození pod pokutú klatby směl co zrušiti neb bezpečnost toho rušenie položiti. Avšak jestliže žák běhún v zlodějstvu neb v jiném zlém skutku lapen byl a podezřen by byl z utečenie, tehda z tohoto našeho svobodného odpuštěnie obecnieho, kteréž nynie dáváme,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).