Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

a odpověděno jest najprvé takto: abyšte mohli naučeni býti o právu, jehož tiežete o N., jenž pod zapověděním pokoje praví se zabíti zprávci, odpište nám, pilně se vytážíce mezi přísežnými a konšely, jimž jest známo obcovánie N., kterak se jest on před těmi časy zachoval, byl li z kterého zlého skutku obžalován, a druhé, stalo li se to v přítomnosti lidské, neb nám píšete, že v čas, kterýž se do kostela chodí, byl by zabit na cestě, kudyž lidé často chodie, a zdá li se vám, že jsú kteří lidé byli při zabití, ty pilně vyslyšte tajně, a což vám povědie, dobře znamenajíce, nám zavřeným listem odpište. Třetie zpravte nás, zdali N. toho času, v kterýž rychtář jemu pokoj zapoviedaje a rukojmí k zachování pokoje od něho žádaje, hned dobrovolně rukojmie postavil, řka: rád pokoj zachovám, čili jest odpieral a skrze vazbu neb jiný těžký obyčej k tomu rukojemství byl přiveden, a hned, jakž nás zpravíte svrchupsaných tří věcí, dámeť vám zprávu o nálezu, jehož tiežete. A k tomu ti přísežní odpověděli sú, že N. před několika lety na poli s svým zlým tovarystvem dobrého člověka jsú zabili s rozmyslem, a někteří z toho zlého tovarystva pravie se přítomni býti při zabití zprávce kšaftu. Druhé: počestní lidé, jimž slušně má věřeno býti, vyznávají na svú vieru a na své svědomie, že jsú viděli, že N. s svými na kostelnie cestě, jakož jest předpověděno, z zálohy naň vyskočiv, zabil jest. Třetie opět, že nedobrovolně pokoj slíbil zachovati, nébrž skrze pohruožku vazby stěžka jest připuzen, z kterýchžto všech věcí rada přísežných jakožto z domnění potřebných hnuti jsúce, konečně jsú nalezli, že N. zočištěnie vraždy naň vložené z práva nemóž jmieti, to jest německy mag kein berednus habencizojazyčný text, t.

Při tom znamenaj, že domněnie aspoň pravdě příležíce, netoliko jedno, ale viece jich neb často opětované, jakož se jest stalo v příhodě předepsané, hodně hýbají rozumem lidským,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).