Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Zelinám však a koření, slovóm a kamení drahému a perlám bez pochybenie dány jsú moci přirozené, ale o mázdřičkách rozprávějí baby, bude li jich vzato devět neb najméně pět a budú li jmieny v kostele s zlatú neb hedvábnú nití, za devět dní v ten čas, kterýž se hodiny duchovnie čtú neb zpievají před nonú, budú li potom od koho nošeny před rychtářem neb do soudu, tenť obdrží svú při.

Ale řečníci obyčej mají ohraditi se bzem a jitrocelem, aby v přech přemáhali, zvláště pak domněnie zlé tyto věci plodí. Jestliže by sama dva bojovala a jeden raněn jsa druhý by jat byl s nahým mečem krvavým při skutku neb na utiekaní, od rychtáře a přísežného z takového zlého domněnie jednomu obžalovanému z vraždy bylo očištěnie odsúzeno, jakož předtiem ortel okazuje.

Opět změněnie oděvu mužského v ženský neb zase zpět neb oděv laikovský změněný v mniský oděv neb tomu podobný, a byl li by sám zastižen s samú a nahý s nahú, ty věci činí zlé domněnie v cizoložstvu neb v smilstvu. Opět ač snopové rozličných zrn, jakožto žita a pšenice neb téhož zrna z příhody dělili by se v barvě, jakož bývá při červené a bielé pšenici, ač mandelové na jednu hromadu byli složeni, domněnie krádeže mezi oráči plodí. Rozliční pak klíčové a přípravy, kterýchž zlodějie užívají, jakož jsú kuřie nohy, velicí nebozezové, kleště a těm podobné, budú li v ciziem domu nalezeny, domněnie čí vuobec. A k témuž příslušie uši uřezané, na tváři cajchovánie, údu ochromenie a těm podobné.

Opět mezi svědky zlé domněnie činie bázeň a třesenie při seznávaní, slov pochybovánie, řeči odpieranie, času a miesta změněnie a jiných rozličných okolkóv, o nichžto skrze opatrného vytazatele svědkuov ztazována buď proměna. A tak při rozličných zlých skutciech skrze jich vytazovánie jich otázkám vlastně služiece skrze vtipného soudce pravda skutku muož nalezena býti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 7 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).