Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jimžto příleží při poznati, nenaučil by a nepohnul.

Zvěděno má býti, že mučením ne vždy, ani také někdy, má věřeno býti, nebo zkúšenie mučením jest věc křehká a nebezpečná, pravdu oklamávajíc, nebo mnozí zatvrzením a trpělivostí muk tak mučenie potupují, že od nich nikoli pravda nemóž pravena býti, jiní pak takú netrpělivostí přemoženi bývají, že ve všelikém skutku viece chtějí lháti, nežli muky trpěti, aby tak nebo jinak vyznávali, aby netoliko sami se, ale i jiné obvinnili.

{vyznánie nepřítele nemá věřeno býti}marginální přípisek mladší rukou Opět vyznánie nepřátel nemá viera býti přidána, neb lehce selhú, avšak pod nepřiezní nebude viera utrhání, než když pře poznána neb vyhledána bude, druhdy má viera přidána býti a druhdy nemáť. Opět lotróm nevinným se činícím a z toho své zrádce ukazujícím nesnadně se věří, a také ne obecnie nevina jim skrze takové zrádce má býti póčjena. Opět ač kto dobrovolně vyznal by se ze zlého skutku od sebe učiněného, ne vždy jemu má věřeno býti, nebo častokrát pro bázeň neb pro jinú příčinu druzí sami na se vyznávají. Také má býto věděno, že rychtář a konšelé pilně mají znamenati obyčej mučenie, totiž aby takový obyčej při mučení byl zachován, aby mučený neb smrtí nebo nevinú byl zachován. Nemá také snadně pro penieze dopuštěno býti mučenie, jak předepsaný sedlák, o němž v orteli napřed zmienka jest učiněna, leč by snad jinak pravda nemohla býti vyhledána jediné skrze mučenie, tehdáť bude slušné.

{kolikrát má zloděj mučen býti}marginální přípisek mladší rukou Mučenie má se dieti ne tak mnoho, jakž by žalobník žádal, ale pokudž rozumu ukrocenie žádá. Rychtář také a přísežní pilně mají znamenati, kterakú ustavičností neb kterakú bázní mučený seznává, mají také patřiti, kteraké vážnosti, dobré li pověsti čili podezřelý byl by ten, ktož jest na mukách. Také věz o mlazšiem 14 let, že na hlavu jiného nemá jmieno býti mučenie, a to najviec proto, poněvadž od takových zevnitřními otázkami žaloba bývá naplněna, avšak z toho nemá vzato býti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).