Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Při domněních vtipně má býti znamenáno, které věci, v které příhodě, v kterém miestě, v který čas, kterým úmyslem byly by potřebné, nebo takové věci některak rozumem soudce mohú hnúti. A kteréž by všetečné byly, které rozumu jeho k činění plného duovodu pohnúti nemají, nebo domněnie jest některého skutku pochybeného někdy odpolu neb ne docela a druhdy docela dojití, protož často domněnie dává ohradu neplnými duovody.

Znamenaj, že ve všeliké při, kteráž běží mezi chudými a mocnými, správně má do chudých domněno býti, že spravedlivú při drží, nebť nenie podobné, aby chudí proti mocnějším nad se soud strojili, leč potřebú hnuti jsúce. Protož z rozličných ortelóv z rozličných měst předložených někdy skrze psanie a druhdy skrze slova tázaných věci podepsané jsú sebrány, a najprvé kteréž věci zlé domněnie plodí vóbec, a jsúť tyto věci:

O zlých domněních

Byl li jest obžalovaný prve zlopověstný, neboť tak práva svědčie, ktož jest jednú zlý, domněn jest vždycky zlý býti. Opět potvorní obyčejové: život těkavý, obcházenie nočnie bez příčiny hodné, časté krčmovánie a kosteční jhra, chudoba, prázdnost, hodokvašením neb rozkoši hledající, na ztravu příliš nakládající, změněnie neb zapřenie pravého jména na týchž neb rozličných miestech, čáróv nošenie, jakto německy řka agstain holer wegwart,cizojazyčný text t. mázdřičky zpuosobené ku podobenství sietí, v nichž se děti rodie, jenž slove oděnie a německy geserb,cizojazyčný text a nápisové, jenž slovú caracterescizojazyčný text a mnohé jiné věci nápodobné.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).