Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

příležalo by jemu budúcně, kteřížto vynesli sú, že všeliké právo od poručenstvie jemu dané má jmieti v celosti bez porušenie. Potom táž dcera sestry následujíc s jedniem mužem jménem N. v mraviech potvorném a dosti nepodobném rady obrance neuposlechši odešla jest pryč, jenž v jednu vinnici od porúčejícieho neb otce svého pozuostavenú všetečně se uvázav, zase se jest navrátil, poručníka před soud zavolav, obvinnil ze všeho statku odporúčejícieho předumřeného testě svého pozuostaveného, jenž dovodieše jménem svým a ženy své, radše naň, než na poručníka jakožto na pravého dědice příslušeti, jehožto duovodu jakožto nestálého přísežní neváživše po druhé, N. mlčeti rozkázavše, věčně nález jsú učinili k straně poručníka, jakož se svrchu zavierá. Jehožto muž předřečený N. málo váže proti orteli od konšel vynesenému předepsanú vinnici držal jest všetečně, až i moc neb panstvie z města tam přišedše a přísežných o tom soudu otázavše, od nich naučeno bylo, že N. jakožto pyšný jejich soudu a ortele znetbal, protož povolán jest před panstvie, jenž pro pokoj i pro užitek obě na to navedl straně, že jsú na přísežné, tak nové, jako i staré, jakožto na rozsoudce a ředitele, práv nalezače, přátelské smlúvce a na všech věcí, kteréž mezi nimi zde onde přemietány biechu, zprávce najvyššieho práva prostě jsú svolili, kteřížto když jsú výpověd a ubrmanstvie před panstvím měli propověděti a pokutu uloženú jsú ohradili, ačkoli všem slyšícím ubrmanstvie dobře se líbilo, avšak N. je zavrhl ani držeti chtěl za pevné. Tu skrze panstvie rychtáře a konšely jemu i zprávce kšaftu vedlé obyčeje, pokoj uložený majíce, bylo rozkázáno, aby jinému pánu nežli toho města se nepoddávali, dokudž by předřečená pře mezi nimi konce slušného nedosáhla. A když se to stalo, když zprávce kšaftu často od věrohodných lidí vystřiehán bieše, že N. s svými zlými tovaryši jeho zlého hledaje, zálohy životu jeho v tajných miestech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).