Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Jestliže by druha na úd který ochromil mečem, kordem, nožem, kyjem neb kamenem neb jinú kterú přípravú, a chtěl by se očistiti, sám třetí přisáhne. Pakli by z wolleistcizojazyčný text byl obžalován, sám se na kříži očistí. Ač kto na druha ránu, jenž slove plutrnust,cizojazyčný text v soudu obdrží, uraženému v puol hřivně odpoviedati bude.

Raní li chudý bohatého

Jestliže kto chudý raní koho neb urazí, jemuž by za to nemohl dosti učiniti, sedm týdnóv kládú buď tresktán.

Bude li kto nalezen, an se v noci túlá

Ač kto nočnieho času v městě neb za městem túlající byl by nalezen, rychtáři buď postaven a nebude li jmieti hodné příčiny, tresktán buď, jakž se konšelé poradie.

Přisáhne li kto proti druhu nebýti a byl by, byl li by od něho obžalován, móž se jemu po druhé právem brániti

Některací tuto příhodu jsú předložili: když Jindřich uťal bieše ruku Petrovi a k prosbě ctných mužóv milost jeho byl obdržal, pokoru neb manstvie jemu učiniv přisáhl jest jemu nikdy viece proti němu nečiniti, ale vedlé své možnosti v každém miestě raden i pomocen jemu věrně býti, přihodilo se jest, že jest jemu druhú ruku uťal. I otázku činí Petr, nemá li jemu Jindřich jakožto křivý přísežník, jenž mu v tom viery nezdržal, také bez vyslyšenie slov jeho hned jakožto přemožen jsa býti přisúzen? Ale Jindřich praví, že mocí moci se bráně, od útoku Petrova se bránil, a činie otázku, nemá li jeho svědečstvie slyšáno býti hodných mužuov, kteréž k okázaní notwer,cizojazyčný text t. odboje, chtěl by vystaviti k své straně. Na to bylo ortelováno, že svědomie Jindřichovo má slyšáno býti, nebo prvnějšie přísaha toliko jest jej k tomu pudila, aby Petra nehněval, bez odporu však toho od jeho útokóv mohl se jest brániti plným právem. A nad to, že skrze rány bývají vraždy, údóv ochromenie a jiní rozliční nedostatkové, protož o tom, ktož se samého raní, ochromí, o tom, ktož druhého chtěl raniti a neranil, o ranách bez vuole učiněných, o ranách

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).