Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

opětoval, že ačkoli z krádeže naprosto vinen by nebyl, avšak k uvarování smrti a zachování života, jakož přirozenie žádá, z krádeže byl se poznal. Na kteréžto opětovánie když pán, vedlé rady přísežných mezi řečí maje rozmysl, jmějieše odpověděti, pro příčinu práva opětovánie ztraceného, jenž slove hollungcizojazyčný text, t. pokutú 12 haléřóv, jenž vážie 1 gr., pad bieše. Otázka jest, kterými pokutami měl by pokutován býti na kterúžto příhodu, kteráž i řiedká jest. Odpověděno jest konečně: poněvadž ten, ktož pacholka náchlebníka svého z krádeže mučením, jakož se předpoviedá, nutil k vyznání, kterýmž snad vinen nebieše, poněvadž v tom moci neb úřadu soudného, jehož naň neslušalo, rychtářského a přísežných opovrhl, neuctil, všetečně a z pychu to sobě osobiv, pacholka s rukama opak svázanýma zavěsil, zhuoru táhl i doluov púštěl, a v té při, soudem jsa přemietán, padl, obú svých palcóv má zbaven býti, a tak pacholku mučenému i rychtáři úplně jest dosti učiněno. Pakli to palcóv utětí penězi chtěl by vykúpiti, za každý palec dá pokuty pět hřiven gr. pražských, toť bude všeho 10 hřiven, z nichžto pacholku mučenému a na skřipci pálenému dostane se pět, rychtáři tři, přísežným do Napajedl dvě. Při tom znamenaj, že skrze vytazovánie a muky pravdu od zločincóv zvěděti slušie toliko na rychtáře a na konšely. Ne všichniť lidé mají mučeni bývati, ale toliko kteříž obžalováni jsúc za vinné byli by podezřelí. A nemá hned počato býti od mučení, aby tak zločinci mučeni byli k vyznání, nébrž ano prve jinými duovody a vtipnými vytazováními o času, miestu a o jiných okolciech neb příbězech krádeže mají tázáni býti, zdali by aspoň tak od nich pravda mohla zvěděna býti. A máť počato býti od najpodezřelejšieho a od kteréhož by rychtář nadál se pravdy najsnáze zvěděti. A znamenaj, že vyznánie obžalovaných neb obvinněných k vyšpehování neb zvědění vin nenie potřebie jmieti, jestliže jiný žádný duovod rychtáře a přísežných a těch,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).