Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svědectvie jeho marné prázdné bylo dovedeno.

O pomstě falešného svědka

Rychtář a konšelé v J. toto nalézáme a usuzujem: ktož by koli za falešného svědka byl doveden a přemožen, aby jemu jeho jazyk z hrdla byl vyvlečen.

O svědciech nájemných

Opět nalézáme, aby kterýžkoli žalobník k kteréžkoli při některé svědky najal by a jistým a hodným svědectvím byl by přemožen, ten aby zbaven byl všeho práva tak, aby s žádným v které spravedlnosti nemohl přistáti.

Kapitula o mučeních

Přísežní z Hradiště psali jsú takto: z městečka Napajedl jměli jsme psáno takto, když synu jednoho sedláka v A z tobolky dva groše biešta ukradena, ten sedlák pacholka náchlebníka svého, na něhož se toho krádeže nadál, jatú jej všetečně, nepožádav rychtáře úřadu ani konšelského, svázav jemu ruce opak, na skřipci pověsiv, provazem zhuoru a dolóv táhna, aby z krádeže předepsaného, což by jemu svědomo bylo, vyznal se, udělav dým ohněm pod jeho nohama, mučil jest. Ale ten pacholek v těch mukách trvaje křikem hrozným německy řka waffengeschrey,cizojazyčný text súsedy k běžení jest zbudil, kteřížto když přišli biechu a vokny a skulinami do domu nahlédše viděli jsú pacholka mučiti, rychtáři jsú to rychle vzkázali, jenž poslav tam služebníka svého, poněvadž v duom zavřený vjíti nemóžieše, vylomiv dveře a všed do domu, pacholka na skřipci visícieho jest nalezl, jehožto mocí vytrh vedl jest před rychtáře, kterýžto zvěděv příčinu před přísežnými k tomu zavolanými, čas k soudu stranám jest uložil, v kterémžto soudu když pacholek všecko, jakož se předpisuje, na pána žaloval, a pán řekl, že jest tak, řka, že krádeže dvú groší z tobolky synu svému učiněného dobýváše, pacholek

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).