Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

osvědčením, jenž slove urkundcizojazyčný text, t. vědomie, duovody neb svědky řekl by se okázati, a byla li by pochybnost, které strany svědkové mají druhým býti předloženi, jako v příkladě, dovodí li jeden neb jmenuje svědky, kteříž byli při kšaftu, a druhý svatební smlúvce neb nápodobné, tehda duovodové obojie strany a svědkové s okolky potřebnými s pilností a vytázaním osvědčenie o urkundcizojazyčný text neb prvnějšieho neb potomnějšieho, poněvadž ani práva činí, ani práva odjímá, opuštěné věci buďte vzaty, nebo tak móž býti nalezeno, teří svědkové jsú mocnější druhých, a kterak má konečný nález býti vynesen.

O svědectví obecních lidí

Druhdy v prohřešeních a neslušnostech nebo v svádách svědectvie lidu obecnieho vieryhodného, ač pomoc mají, potřebnými duovody pro ukrocenie a pro užitečný pokoj dopuštěno bývá a slyšáno. O tom dále čti níže o ranách, vraždách a o mordiech.

Ne každý bývá k svědectví dopuštěn, ktož jest jmenován pravým jménem

Pro pravé jméno, jestliže svědek budúcně maje veden býti jmenuje se, nebýváť dopuštěn k svědectví, komuž jest právem zapověděno, jakož otec, syn a jiná méně hodná osoba, protož jmenovánie svědka máť zřenie jmieti k svědku, jemužto nenie zapověděno svědčiti vedlé práva, nebo vieceť má patřeno býti mezi svědky hodnost osob, nežli vlastenstvie jmen.

Žádný mužem cizím na žádného

z měšťan pro dluhy nevoď svědomie, leč najméně jednoho ctného muže tohoto města s sebú měl by k potvrzení svědectvie svého.

O svědectví písaře městského

Každý městský přísežný písař cožkoli v své dcky zapsal by, buď přísaha neb zapsánie někoho neb některé obvinněnie z ran neb jiných příčin, o těch věcech tázán jsa svědectví bude moci vydati jako jiný přísežný neb konšel, leč by tehda od někoho z přísežných

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).