Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zuostává na tváři člověčie poškvrna nebo šrám, jenž vlasy nebývá přikryt, očistí se sám pát muži hodnými, nebo taková rána má to právo, o němž jest psáno svrchu v práviech krumfeštných při onom nápisu Ktož by koli druhému prst uťal etccizojazyčný text.

Raněný chodě a umieraje nebývá pokutován jako zabitý

Obyčej městský za právo drží, jestliže raněný byl by viděn od konšela, an chodí po ulicech a kostelech bez holi a obyčejem zdravého člověka a potom dřieve žalob téhož raněnie soudem rozeznánie umřel by, tehda obžalovaný ne z vraždy, ale z raněnie bude odpoviedati.

O raněných a neřádiech na svatých miestech učiněných

Když v některém klášteře laik laika ranil bieše a za to v duchovniem soudu chtějieše dosti učiniti, k žádosti přísežných tudiež jest nalezeno: ačkoli za jedno prohřešenie jedna pomsta má býti, avšak jestliže laik laika neb svěceného raní, bude li žalovati v světském soudu, že násilé neb kvalt v kostele, na krchově neb na jiném miestě službě božie posvěceném jemu učinil, trojím obyčejem bude pokutován, nebo pro miesto dosti učiní soudci duchovniemu, ale pro rány a kvalt dáť pokutu soudci světskému, a raněnému škodu zaplatí.

O rádciech ran vuobec a ktož jsú přičina toho

Wolleistcizojazyčný text, jenž slove pomoc neb radu dávati, nenásleduje všech ran, ale toliko vražd, útokóv na duom, zlodějstva, lúpežóv a morduov a jiných těžkých prohřešení těm podobných, a obžalovaný z wolleistcizojazyčný text má dřieve tří dní býti obvinněn, leč by hodná překážka jako nemožnost mluvenie neb k tomu podobná zašla, neb osvědčenie tak rozumné bylo by vloženo, pro něž čas tří dní má prodlen býti. Přísežní z Hradiště otázku jsú učinili, zdali obvinněný z wolleistcizojazyčný text, jenž slove radu neb pomoc dávati, kteráž jemu položena byla za vraždu učiněnú v sobě některakého hostě v jeho vlastniem domě v noci, když již čeleď spala a oheň zhašen byl, tieže a skrze viece svědkóv

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).