Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svědkóv učinili by, žaluje li to strana, jížto mají svědčiti, a žádá li, musie to přísežní přísahú osáhnúti, že toho rozdělenie pro nenávist ani k jeho škodě nečiní, než toliko pro spravedlnost a pro vytazovánie pravdy.

O přinucení svědkóv k svědčení

Ortelováno jest zde, že všichni svědkové jmenovaní, jenž mají býti vystaveni, kteříž milostí, kázní, nenávistí neb pro přiezen od vyznánie svědectvie pokrývali by se skrze rychtáře, ač strana žádá, kteříž mají svědčiti, mají puzeni býti k vyznání pravdy nebo k vydání svědectvie pravdě.

O svědectví zetóv proti testi

Ortelováno jest Hezlové, že Knudlin a Zeklin platnéř, zetové její, miesto smlúvcí svatebních, proti Petru řečenému Rotmelcer o diel dědičný, o kterýžto řečenú testi svú před soud připravil, nemohli jsú svědčiti, že dřieve diel svój dědičný nařkla sobě samé k užitku.

Odvoláta li se obě straně na jednostajné svědomie

Jestliže žalobník při žalobě svědky jmenuje a obžalovaný při odporu na též svědky se svolí, oba prositi budeta jich, aby přišli před soud a svědectvie právě vydali.

Výstraha o svědciech

Ač strana majíc svědky provoditi toto předložila osvědčenie, jestliže by pro odvrženie neb obyčejem kterýmkoli někteří z nich svědkóv byli zavrženi, že chci a hotov jsem jiného na to miesto postaviti, tehda móž miesto svědka zavrženého jiného vystaviti bez překazky strany odporné.

O zavržení svědkuov vuobec

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).