Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svědkóm viera byla přidána o hlavniem skutku a o jeho příbězech.

Kteří svědkové slovú nepřietelé a kdy mají od svědectvie zapuzeni býti

Podepsaní jmieni jsú za úhlavnie nepřátely a mohú od svědečstvie býti zapuzeni: najprvé, ktož jest žaloval na druhého z hlavnieho prohřešenie, ačkoli obžalovaný ušel by, avšak vždy po žalobě jeho nepřietelem bude súzen.

Opět ktož žaloval na druhého z prohřešenie neb zaviněnie, pro něž mohl jest miesto ztratiti neb na púšť vyobcován býti, odsúzen jest za jeho nepřietele.

Opět ktož učiní útok na koho o jeho čest a duostojenstvie nebo stav, opět ktož jest znesl něčie jméno, z jehožto vznesenie některaká pokuta mohla by naň zložena býti, ač jest pak žaloby své nedokonal. Opět učinil li jest kto puotku na druhého o sbožie jeho, opět ač kteří nenávidie sebe vespolek pro některý skutek neb mluvenie, ačkoli žaloba jest nedošla, avšak ještě jmieni jsú za nepřátely. Opět jestliže kto v hlavnie při svědčil jest proti někomu, potom domnien jest býti nepřietelem.

Opět ktož přebývají s nepřátely a obcují s nepřátely, našimi domnieni jsú za nepřátely. A též ktož jest mnoho přietel našeho nepřietele, jmien jest také jako náš nepřietel. A znamenaj, ačkoli předřečení mají jméno nepřietele, avšak kdy mají od svědečstvie puzeni býti, to se porúčie rozšafnosti a svědomí soudcích, t. rychtáře a přísežných. Znamenaj také, že ač řečení zbráněni bývají od svědečstvie, avšak dopúštějí se k žalobě, ač by se křivda jim a nebo jich dála.

Menší počet svědkóv nebývá vždy zapuzen od většieho

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).