Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

puol páta lokte, jakož jemu žalobník vydal. I jest otázka, čie svědectvie má druhému podloženo býti? A odpověděno jest konečně, že krajčieho, nebo obyčej jest, že sukno měřeno bývá, ale ne váženo. Váha také při sukně pro namočenie, prach a pro niti a pro mdlé flečky, jichž se nedostává, viece falšuje, nežli měřenie. A zvláště, když krajové a koncové sukna na rúše ještě pozuostávají, jichžto tento krajčí jakožto opatrný nebieše ostříhal, jakož jest to na oko okázal na plášti a sukni předřečenými. Z tohoto ortele naučeno jest, že svědectvie skutečné předkládá se před svědectvie řečí.

Otec nemóž svědčiti synu svému

Nalezeno jest sedlákóm z Heberharcdorfu, že otec, jsa přísežný, synu svému vlastniemu o ranách, kteréž týž syn praví sobě býti učiněné od jiného, an na to otec jeho hleďal, nemóž svědčiti.

O podezření svědkuov

Ortelem nalezeno jest měšťanóm na horách Kutnách, že když přísežným a zvláště rychtáři neb straně, proti kteréžto svědomie má jíti, podezřenie jest, že by svědkové křivě měli vyznávati nebo přísežní nenávistí neb bázní jinak chtěli svědčiti, nežli jest v pravdě, mohú ruozno rozděleni býti a po jednom o při, o kteréž mají svědčiti, o miestu a času a o jiných všech příbězech od přísežných ztazováni a přeslyšáni a potom vedlé toho k nálezu konečnému má sebráno býti. To však má se státi dřieve, než svědkové prsty na kříž vložie.

O podezření konšel svědky rozdělujících ruozno

Opět nalezeno jest ortelem týmž, jestliže rychtář a přísežní samotným hnutím takovýto rozdiel svědkóv

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).