Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

odvržen býti, a kdyžť se domnievá býti hodný, o němž nebývá duovod odporný, protož výpověd o svědciech jestiť zápovědná, takže každý dopuštěn k svědčení bývá, jemuž nenie zápověd neb jenž nenie zavržen. Ale takové odvrženie neb odehnánie má se od strany, ale ne od rychtáře, státi týmž právem.

O svědectví súkopóv

Když jest jeden z Zalcpurgu žaloval, že některakému měštěnínu z Brna dva sudy vína vlaského za 37 kop grošóv pražských prodal bieše, ale měštěnín k tomu řekl, že toliko za 27 kop je kúpil a oba dva se na seznánie súkopa táhla, ortelováno a zřiezeno jest v plné radě, že ani host proti měštěnínu, ani měštěnín proti hosti nemá vésti svědomie súkopuov, jenž německy slovú undrkewffelcizojazyčný text, leč by souditi měl počestné muže.

O svědciech pro uvedení ženy a statku

Hospodář Jindřich žaloval na Kundráta podruha svého, že nočnieho času ženu a statek jeho, jenž pokládáše za 20 kop, na voze jemu uvezl, a když obžalovaný jakožto člověk dobré pověsti obdržal očištěnie, otázáno jest bylo o počtu svědkóv etccizojazyčný text. A jest odpověděno, že tak obžalovaný sám sedm svědectvím hodným muož svú nevinu okázati.

Opět týž hospodář žaloval na formana, že jeho koňmi a vozem žena a statek jeho byl jemu uvezen, jemužto když bylo nalezeno, že se má svědky očistiti, vypověděno jemu, že se má sám třetí hodnými muži očistiti.

O svědectví vražd a ran,

kteréž svědky z vraždy obžalovaný sprvu vystavil jest, též muože vystaviti obžalován jsa z příčiny vraždy, jenž slove wolleist,cizojazyčný text neboť nenieť to právu odporné, aby týmž

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).