Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

máta dva býti, ale těm oznámeno bylo, že nejsú docela takovéž moci jako přísežní.

Svědkové miesto přísežných naplňujíce v svém seznávaní nepadají

Ortelováno jest, že svědkové, jenž ku přísaze nebývají puzeni, jakož jsú přísežní, ubrmané a nápodobní, jakož od stran nemohú býti puzeni, aby za to přisáhli, skutečně o čem seznávají, toho potvrzujíce, tak aniž v svém seznávaní padají, nebo pro překládanie aneb opravenie slov svých aniž ani ku pokutě jsú zavázáni, aniž strana, kteréž svědčí, pře ztracuje, nebo řečená krutost změněnie, opuštění, přidání neb ujímaní slov toliko při přísahách má zachovávána býti a ne v svrchuřečených seznáních.

V každé li při svědkové mají jmenováni býti pravými jmény

Strana majíc svědky vésti v peněžité při neb o sbožie, v budúciem soudu k žádosti strany jmenovati bude jednoho z nich v přísežném soudu, ale jest li pře o rány neb o jiné prohřešenie, to nezvyklo bývati.

Má li rozmyšlenie straně dáno býti k jmenování svědkóv

Ortelem jest nalezeno, že ačkoli svědkové od strany, kteráž je vede, měli by viděni býti, avšak poněvadž rozmyšlenie a prostřed rozmlúvanie v každé straně soudu prosíciemu má býti pójčeno, jestliže strana svědky majíc vystaviti žádá k jmenování jich, nemá jemu rozmyšlenie odepřieno býti, nebo potřebieť jest stranám, aby před soudem opatrně mluvily, a k tomu rozmyšlení jest převelmi potřebné.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).