Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

hamfeštu přísežní rozličnými otázkami, odkud by předřečená podezřenie přišla, opatrně se rozmyslé a vyhledají, má li jemu věřeno býti. Opět jestliže by v hamfeštiech jedna litera nebo sylaba totiž sřek v některém slově byla opuštěna a titel nebyl položen aneb málo co takového opuštěno, proto nenie hamfešt falešný. Opět ač nenie bezpečné hamfeštuov psáti na papieře, avšak byli li by napsaní a žádné poškvrny v sobě neměli, dostatečněť duovodí, což svědčie.

O hamfeštu nevráceném pro dluhy

Když žalobník túžil bieše na obžalovaného, že listu udělaného na dluhy, kteréž jemu bieše zaplatil, odepřel jest jemu navrátiti, a obžalovaný přiznav se k záplatě dluhuov, odpovie, že syn žalobníkóv v některé zvláštnie dluhy u něho vdlužil se jest, pro jichžto nezaplacenie nechtieše listu vrátiti, usúzeno jest konečně, že jediné leč dluhové synovi jmenovitie v listu byli by jmenováni, obžalovaný má jej navrátiti žalobníku plným právem.

O obnovení starých listuov

Poněvadž skrze starost list porušen bývá a také poněvadž častokrát písmo listuov počíná pršeti z příčiny listu neb zlého černidla, ačkoli list znovu byl by udělán, poněvadž také rychtáři a přísežní měli by na péči jmieti, aby duovodové věci nezhynuli, budú li jejich očima předloženi listové nikterak nepoškvrnění a prošeni byli by, aby je obnovili a pod pečetí svú sepsali, takovú prosbu mají skutečně dokonati, aby lidé z příčin předepsaných práv svých nebyli zbaveni, a skrze taková přepsánie pečetmi duovodnými neb přirozenými městskými a osob mocných, na něžto slušie, upevněnými,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).