Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis B]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. V E 41, 128r–340v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

bez odporu práva smlúvy ty věci, jenž jemu v základě byly dány, prodal, neslušieť prodaje odolávati, poněvadž učinil li by při té věci co lstivě, ne ten, jenž kúpil, ale věřitel od tebe má pohnán býti. Opět jestliže dřieve, nežli by odbyl neb prodal vládnutie zastavené, dával lis penieze věřiteli a on nevzal a ty to osvědčiv položils je a tak dodnes v té při stojie, nenie slušný odbyt základu. Pakli jest prvé, nežlis ty penieze dal, právo prodaje učinil, což se právem stalo, nemuožeš se odvolati. Opět ktož jest dědicem s některé strany, nemuože dielu svého z základu vzieti, leč by veškeren dluh zaplatil.

Kapituly o listech obdařených od knížat i o jiných listech

Pargamenem nebo listy nepsanými, ačkoli byly by při tom pečeti, nebývá úmysl doveden, aniž také písmo listovnie viece ani co jiného dovodí, než pokud, a co vzní, protož jestliže by diel dluhu na listu napsaného byl zaplacen a ostatek zaplaceno nebylo by, nebo zaplatě kto dluh, nevrátil by listuov neb nezkazil, vdlužil by se znovu, toť nemuož těmi listy dovedeno býti. Opět když by dluh zaplacený listy smluvními byl doveden, tehdá jiní listové o témž dluhu marni sú, aniž viec těmi listy druhými muož žaloba kterého žalobníka konána býti, nébrž takový skrze své druhé listy odsúzen bude za přemoženého.

O vykládaní rozumu listóv královských

Když některací měšťané jednomu, jenž jich soud právem nepravým držieše, v pokutě neb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 4 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).